Zoznam notárov

Kto je notár?
Podľa Etického kódexu notára je notár štátom určená osoba, ktorá je splnomocnená vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Jeho poslaním je teda koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti či účastníci autenticitu verejnej listiny.

Notár je zároveň nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú a právnym poradcom strán. Notár sa tiež považuje za garanta slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

JUDr. Barabášová Mária
Adresa:
Hanulova 59
052 01, Spišská Nová Ves
Tel:
053/4412019
Fax:
053/4428 907
Email:
maria.barabasova@stonline.sk
JUDr. Baričičová Veronika
Adresa:
Radničné nám. 7
902 01, Pezinok
Tel:
033/6411 108, 6408 130
JUDr. Baštrnáková Leila
Adresa:
Palatínova 37
945 01, Komárno
Tel:
035/7731 852, 7733 911
Fax:
035/7733 911
Email:
leila.bastrnakova@notar.sk
JUDr. Bauer Stanislav
Adresa:
Karadžičova 8/A
821 08, Bratislava
Tel:
02/5341 9015, 02/5341 5157
Email:
notar@notar-bauer.sk
JUDr. Bayerová Ružena
Adresa:
Továrenská 8
811 09, Bratislava
Tel:
02/5273 1322
Fax:
02/5273 1322
Email:
bayerova@stonline.sk
Běhalová Zdenka
Adresa:
Nám. A. Hlinku 29/34
017 01, Považská Bystrica
Tel:
042/4323 887
Mobil:
0907 216 957
Fax:
rovnaké číslo ako číslo telefónu
Email:
zdenka.behalova@notar.sk
JUDr. Belková Zora
Adresa:
Skuteckého č. 16
974 00, Banská Bystrica
Tel:
048/4153 977, -8
Fax:
048/4153 989
Email:
zorka.belkova@stonline.sk
Mgr. Beranová Darina
Adresa:
Nám. SNP 19
960 01, Zvolen
Tel:
045/5458228
Email:
darina.beranova@notar.sk
JUDr. Bičanová Ľubica
Adresa:
Vojtecha Zamarovského 62/3
911 01, Trenčín
Tel:
032/7430 110
Fax:
032/7446 126
Email:
lubica.bicanova@notar.sk
JUDr. Bizoňová Dagmar
Adresa:
Farská 31
949 01, Nitra
Tel:
037/6930055, 6930056
Fax:
037/7729422
Email:
dbizonova@bizon.sk

Notár a jeho povinnosti

Notár a jeho povinnosti voči štátu a verejnosti:

(1) štát deleguje notárovi časť svojej verejnej moci: poskytuje mu právomoc dávať listinám autenticitu;

(2) napriek tomu, že notár vykonáva svoju činnosť z vôle štátu, zachováva si nezávislosť a nikdy neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi;

(3) v styku so štátnymi orgánmi zachováva notár dôstojnosť – usiluje sa o dobrú komunikáciu s predstaviteľmi justície

(4) notár zodpovedá za riadnu a plynulú prácu svojej kancelárie, za jej funkčnosť voči požiadavkám spoločnosti, ako aj za čo najlepšiu informovanosť verejnosti o jeho činnostiach

Notár má však povinnosti aj voči svojmu klientovi. Z veľkého množstva povinností uvedených v Etickom kódexu vyberáme len niektoré:

(1) každá FO a PO má právo slobodne si notára vybrať (s výnimkou činnosti notára – súdneho komisára v dedičnom konaní);

(2) notár by mal voči tomu, kto sa na neho obráti, preukázať rozumnú mieru ochoty; odmietnuť poskytnutie služby je možné len v prípade, že ide o právny úkon, ktorý je v rozpore s Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, príp. ak klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky;

(3) notár má urobiť všetko preto, aby sa medzi ním a jeho klientom vytvoril vzťah dôvery – ide teda o rešpektovanie klientovej hierarchie hodnôt a jeho osobného presvedčenia, o nezasahovanie do osobných záležitostí klienta a pod.;

(4) notár by mal klienta informovať o rozsahu a modalitách svojich služieb a postupovať na základe klientovho súhlasu; zároveň by mal notár klientovi vysvetliť aj povahu aktov, ktoré pre neho robí a oboznámiť ho s ich prípadnými finančnými implikáciami;

(5) notár je povinný dať do služieb klientely všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti;

(6) notár má rešpektovať záujem klienta;

(7) rada, ktorú notár klientovi dáva je lojálna, vedená záujmom o dobro klienta a nie s ohľadom na záujmy notára či ďalších osôb;

(8) notár má nájsť najprimeranejšie prostriedky na dosiahnutie právneho výsledku, ktorý si klient želá;

(9) notár sa nesmie prestať zaoberať vecou klienta, ktorému už prisľúbil pomoc, ak na to nemá spravodlivé a rozumné dôvody ako napr. strata dôvery zo strany klienta, konflikt záujmov a pod.;

(10) ak notár z týchto dôvodov odstúpi a prestane vykonávať prácu za klienta, má ho na to upozorniť s dostatočným časovým predstihom, aby si klient obstaral pomoc inde;

(11) notár má konať nezainteresovane, otvorene a čestne – ako poradca, ktorý žiadneho zo svojich klientov nezvýhodňuje ani nediskriminuje (kvôli rase, pohlaviu, veku, majetkovým pomerom, náboženskému či politickému presvedčeniu);

(12) notár má ignorovať každú intervenciu zo strany tretích osôb, ktorá by ho mohla ovplyvniť v neprospech klienta;

(13) notár má rešpektovať princíp rovnosti účastníkov aj pri realizácii poučovacej povinnosti;

(14) notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba;

(15) notár je ako dôverník svojho klienta viazaný mlčanlivosťou; zároveň nesmie využívať dôverné informácie v neprospech klienta alebo vo svoj vlastný prospech;