Zoznam notárov

Kto je notár?
Podľa Etického kódexu notára je notár štátom určená osoba, ktorá je splnomocnená vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Jeho poslaním je teda koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti či účastníci autenticitu verejnej listiny.

Notár je zároveň nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú a právnym poradcom strán. Notár sa tiež považuje za garanta slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

Mgr. Czuczorová Oľga
Adresa:
ul. Nová č. 25
924 00, Galanta
Tel:
031/7802 910
Email:
JUDr. Čabra Igor
Adresa:
Nám. Sv. Egídia 95
058 01, Poprad
Tel:
052/7881 502, -3
Email:
igor.cabra@notar.sk
JUDr. Čabrová Eva, dr.
Adresa:
Hviezdoslavova 33
059 21, Svit
Tel:
052/7885 871
Fax:
052/7885 872
Email:
notar.cabrova@stonline.sk
JUDr. Čarnecká Katarína
Adresa:
Sl. doboroľníkov 2048
022 01, Čadca
Tel:
041/4333 007 - 8
Fax:
041/4333 008
Email:
katarina.carnecka@notar.sk
JUDr. Černáková Anna
Adresa:
S. Chalupku 1
071 01, Michalovce
Tel:
056/6433334, 6883731, -2, -3
Email:
notar.cernakova@stonline.sk
JUDr. Červeňák Miroslav
Adresa:
Sov. Hrdinov 200/33
089 01, Svidník
Email:
JUDr. Čížová Magdaléna
Adresa:
Lehotského 6
811 05, Bratislava
Tel:
02/5262 5017-18, 02/5249 9990
Fax:
02/5249 9990
Email:
magdalena.cizova@notar.sk
JUDr. Čopáková Viera
Adresa:
Hlavná 21
080 01, Prešov
Tel:
051/7731 980
Email:
v.copakova@stonline.sk
JUDr. Čopíková Emília
Adresa:
Partizánska 1057
069 01, Snina
Tel:
057/7685 246
Email:
emilia.copikova@notar.sk
JUDr. Čuchta Vladimír
Adresa:
Konštantínova č. 6
080 01, Prešov
Tel:
051/7733 603
Fax:
051/7733 603
Email:
notarcuchta@stonline.sk

Notár a jeho povinnosti

Notár a jeho povinnosti voči štátu a verejnosti:

(1) štát deleguje notárovi časť svojej verejnej moci: poskytuje mu právomoc dávať listinám autenticitu;

(2) napriek tomu, že notár vykonáva svoju činnosť z vôle štátu, zachováva si nezávislosť a nikdy neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi;

(3) v styku so štátnymi orgánmi zachováva notár dôstojnosť – usiluje sa o dobrú komunikáciu s predstaviteľmi justície

(4) notár zodpovedá za riadnu a plynulú prácu svojej kancelárie, za jej funkčnosť voči požiadavkám spoločnosti, ako aj za čo najlepšiu informovanosť verejnosti o jeho činnostiach

Notár má však povinnosti aj voči svojmu klientovi. Z veľkého množstva povinností uvedených v Etickom kódexu vyberáme len niektoré:

(1) každá FO a PO má právo slobodne si notára vybrať (s výnimkou činnosti notára – súdneho komisára v dedičnom konaní);

(2) notár by mal voči tomu, kto sa na neho obráti, preukázať rozumnú mieru ochoty; odmietnuť poskytnutie služby je možné len v prípade, že ide o právny úkon, ktorý je v rozpore s Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, príp. ak klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky;

(3) notár má urobiť všetko preto, aby sa medzi ním a jeho klientom vytvoril vzťah dôvery – ide teda o rešpektovanie klientovej hierarchie hodnôt a jeho osobného presvedčenia, o nezasahovanie do osobných záležitostí klienta a pod.;

(4) notár by mal klienta informovať o rozsahu a modalitách svojich služieb a postupovať na základe klientovho súhlasu; zároveň by mal notár klientovi vysvetliť aj povahu aktov, ktoré pre neho robí a oboznámiť ho s ich prípadnými finančnými implikáciami;

(5) notár je povinný dať do služieb klientely všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti;

(6) notár má rešpektovať záujem klienta;

(7) rada, ktorú notár klientovi dáva je lojálna, vedená záujmom o dobro klienta a nie s ohľadom na záujmy notára či ďalších osôb;

(8) notár má nájsť najprimeranejšie prostriedky na dosiahnutie právneho výsledku, ktorý si klient želá;

(9) notár sa nesmie prestať zaoberať vecou klienta, ktorému už prisľúbil pomoc, ak na to nemá spravodlivé a rozumné dôvody ako napr. strata dôvery zo strany klienta, konflikt záujmov a pod.;

(10) ak notár z týchto dôvodov odstúpi a prestane vykonávať prácu za klienta, má ho na to upozorniť s dostatočným časovým predstihom, aby si klient obstaral pomoc inde;

(11) notár má konať nezainteresovane, otvorene a čestne – ako poradca, ktorý žiadneho zo svojich klientov nezvýhodňuje ani nediskriminuje (kvôli rase, pohlaviu, veku, majetkovým pomerom, náboženskému či politickému presvedčeniu);

(12) notár má ignorovať každú intervenciu zo strany tretích osôb, ktorá by ho mohla ovplyvniť v neprospech klienta;

(13) notár má rešpektovať princíp rovnosti účastníkov aj pri realizácii poučovacej povinnosti;

(14) notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba;

(15) notár je ako dôverník svojho klienta viazaný mlčanlivosťou; zároveň nesmie využívať dôverné informácie v neprospech klienta alebo vo svoj vlastný prospech;

Dr. Milan Ficek - Právna poradňa