Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Alternatívny názov: Žaloba o povolenie vstúpiť na susedný pozemok za účelom opravy steny

Popis: Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca požaduje od žalovaného, aby mu umožnil vstup na jeho pozemok z dôvodu opravy steny svojho domu

vložené 26.apríla 2010 09:15 | zobrazené: 6 505x | stiahnuté: 461x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o


Čl. 1

1.1

Žalobca je na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2000 registrovanej na Notárskom úrade v Bratislave dňa 17.06.200 pod sp. Zn. R I 123/00, vlastníkom domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave na pozemku č. parc. 257, zastavanej plochy a záhrady č. parc. 123 a oplotenia. Dom a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo žalobcu na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 123 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2

Žalovaný je vlastníkom susedného rodinného domu č. p. 12 na pozemku parc. č. 223 zapísanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 987 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.3

Dom žalobcu susedí jednou z obvodových stien bezprostredne s pozemkom, špecifikovaným v Čl. 1.2, žalovaného. Obvodová stena domu žalobcu, ku ktorej je prístup iba z vyššie uvedeného pozemku žalovaného, je poškodená výbuchom propánbutanovej fľaše, a musí sa nutne opraviť.

Čl. 2

2.1

Oprava obvodovej steny domu žalobcu je možná len z vyššie uvedenej záhrady žalovaného. Vykonanie opravy preto nevyhnutne vyžaduje, aby žalovaný umožnil žalobcovi aspoň na domu siedmich dní vstup na jeho pozemok, čo však žalovaný odmieta.

Čl. 3

3.1

Preto navrhujem vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný umožniť žalobcovi vstup na pozemok parc. 223, zapísaného na Katastrálnom úrade, Správa katastra Bratislava, na LV č. 987 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, na vykonanie opravy obvodovej steny domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave, a to na dobu 7 dní odo dňa, ktorý oznámi žalobca žalovanému 14 dní vopred, do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 987 a 123 KÚ Bratislava - Rača
Výsluch účastníkov
Obhliadka na samotnom mieste

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 972 945

Dnes: 164

Počet zobrazených vzorov: 19 459 505

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503