Žaloba o prikázanie stavby do vlastníctva majiteľa pozemku

Alternatívny názov: Žaloba, aby bola stavba pripísaná do majetku vlastníka pozemku

Popis: Ponúkame vzor žaloby z dôvodu, že žalovaný ako nájomca postavil na pozemku stavbu bez súhlasu, ktorú žalobca ako majiteľ požaduje prikázať za náhradu do svojho vlastníctva.

vložené: 26.apríla 2010 11:08
zobrazené: 4004

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o prikázanie stavby do vlastníctva majiteľa pozemku

Súdny poplatok vo výške 100,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Žalobca je na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2000 registrovanej Notárskym úradom v Bratislave dňa 17.06.2000 pod sp. Zn. R I 123/00, vlastníkom domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave na pozemku č. parc. 222, zastavenej plochy a záhrady č. parc. 333 a oplotenia. Dom a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo žalobcu na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 654 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2
Žalovaný je mojím nájomníkom.

Čl. 2

2.1
V priebehu minulého roka si žalovaný pristavil na pozemku uvedenom v Čl. 1.1 murovanú dielňu a garáž (ďalej len „prístavba“), a to bez môjho súhlasu. Pritom zničil rozľahlé záhony, ktoré sa v mieste prístavby nachádzali takmer nový skleník so vzácnymi rastlinami. O tom, že tak robí, som nevedel, pretože žijem inde a často cestujem za prácou.

Čl. 3

3.1
Žalovaný nebol ochotný rokovať so mnou o akomkoľvek riešení tejto situácie. Vzhľadom k tomu, že odstránenie prístavby by bolo neúčelné a jej zbúranie by znamenalo likvidáciu hodnôt stavebného materiálu a stavebných prác, môžem a chcem prístavbu využiť. Jej cenu odhadujem na 2 000,- EUR. Túto čiastku, zníženú o hodnotu zničených vecí, uvedených v Čl. 2, som za prístavbu ochotný žalovanému zaplatiť ako náhradu, výsledná suma je 760,- EUR.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Dielňa s garážou vrátane vybavenia, postavená žalovaným na pozemku žalobcu č. parc. 222 zapísanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na LV č. 654 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, sa prikazuje za náhradu do vlastníctva žalobcu. Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému čiastku 760,- EUR do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 654 KÚ Bratislava - Rača
Vzájomná korešpondencia účastníkov
Vyjadrenie stavebného úradu v Bratislave
Znalecký posudok na hodnotu prístavby a účelnosť jeho odstránenia
Faktúra na úhradu služieb, vrátane montáže skleníka, záhradníckej firmy ABC s.r.o.
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa