Žaloba o oprávnenie vykonať údržbu spoločnej veci

Alternatívny názov: Žaloba o opravu spoločnej nehnuteľnosti

Popis: Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca na spoluvlastníka z dôvodu, že ten odmieta povoliť opravu spoločnej nehnuteľnosti, ktorá je nutná.

vložené: 23.apríla 2010 13:39
zobrazené: 2820

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o oprávnenie vykonať údržbu spoločnej veci

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Žalovaný je podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. 123 a na ňom postaveného domu č. p. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, a to jednou polovicou, zapísaného na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV. č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2
Vodovodné potrubie je vzhľadom k 50-ročnému vek domu poškodené a jeho oprava je bezpodmienečne nutná, nakoľko dochádza v pivnici k presakovaniu vody.

Čl. 2

2.1
Žalovaný sa na oprave odmieta podieľať a nechce mi dať ani súhlas k tomu, aby som opravu urobil sám. Tá je však nevyhnutná a pre tieto účely je najvhodnejšie vymeniť kompletnú vodoinštaláciu domu za modernú, konkrétne za plastové potrubie.
Vzhľadom k tomu, že veľkosťou podielu je daná rovnosť hlasov spoluvlastníkov nemôžeme sa dohodnúť.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalobca je oprávnený uskutočniť opravu vodoinštalácie domu č. p. 12 zapísaného na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, tým že nahradí potrubie novým, plastovým.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.


V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Bratislava, Správa katastra Bratislava, LV č. KÚ Bratislava - Rača
Posudok znalca Ing. Juraja Nemca, Mýtna 8, 874 12 Bratislava, zo dňa 01.03.2010 č. 14–08–10
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa