Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Alternatívny názov: Žiadosť na súd o odstránenie nepovolenej stavby

Popis: Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca na súd a žiada, aby nájomca odstránil stavbu z jeho pozemku, na ktoré nemá ani stavebné povolenie, ani jeho súhlas.

vložené 23.apríla 2010 14:40 | zobrazené: 8 443x | stiahnuté: 518x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Súdny poplatok vo výške 100,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o


Čl. 1

1.1

Žalobca je na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2002 registrovanej na Notárskom úrade v Bratislave dňa 15.06.2002 pod sp. Zn. R I 415/02, vlastníkom domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave na pozemku č. parc. 257, zastavanej plochy a záhrady č. parc. 128 a oplotenia. Dom a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo žalobcu na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 123 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2

Žalovaný je mojím nájomníkom.

Čl. 2

2.1

V priebehu minulého roka si žalovaný pristaval na pozemku uvedenom v Čl. 1.1 murovanú dielňu a garáž, a to jednak bez patričného stavebného povolenia, tak aj bez môjho súhlasu. O tom, že tak činí, som nevedel, pretože žijem inde a často cestujem za prácou.

Čl. 3

3.1

Vyzval som žalovaného, aby dielňu s garážou odstránil, on to však odmieta.

Čl. 4

4.1

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný odstrániť na vlastné náklady dielňu s garážou, postavenú na pozemku žalobcu č. parc. 257 zapísaného na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 123 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady tohto konania a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Výsluch účastníkov
Výpis z Katastra nehnuteľností Bratislava LV č. 123 KÚ Bratislava - Rača
Vzájomná korešpondencia účastníkov
Vyjadrenie Stavebného úradu v Bratislave

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 412 059

Dnes: 1 792

Počet zobrazených vzorov: 19 696 816

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 061