Zmluva o postúpení pohľadávky

Alternatívny názov: Postúpenie pohľadávky

Popis: Ponúkame 2 vzory zmluvy o postúpení pohľadávky - jednoduchšiu alebo zložitejšiu formu - v ktorej pohľadávka postupuje od postupcu k postupníkovi.

vložené: 19.marca 2010 09:54
zobrazené: 46261

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY

Zmluvné strany:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
(ďalej len „postupca“)

a
Miroslav Pekný
Prievozská 12
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
(ďalej len „postupník“)
uzavreli podľa ustanovenia § 524 a nasl. OZ túto
Zmluvu o postúpení pohľadávky
(ďalej len „zmluva“).

Článok I.

Východiská zmluvy

1.1
Dňa 20.12.2010 bola medzi postupcom a postupníkom (ďalej len „dlžník“) uzavretá kúpna zmluva.

1.2
Na základe kúpnej zmluvy uvedenej v bode I.1. tejto zmluvy postupca po dodaní objednaného tovaru vystavil dlžníkovi dňa 08.01.2010 faktúru číslo 12345/09 na sumu 15 000,- EUR s dátumom splatnosti 28.01.2010. Dlžník z uvedenej faktúry číslo 12345/09 uhradil postupcovi peňažnú čiastku vo výške 4 000,- EUR.

1.3
Ku dňu podpisu tejto zmluvy má postupca voči dlžníkovi pohľadávku vo výške 11 000,- EUR.

1.4
Podľa bodu VII.1.kúpnej zmluvy uvedenej v bode I.1. tejto zmluvy v prípade omeškania dlžníka so zaplatením kúpnej ceny dlžník je povinný zaplatiť postupcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý, a to aj začatý deň omeškania.

Článok II.

Predmet zmluvy

2.1
Predmetom tejto zmluvy je záväzok postupcu postúpiť postupníkovi pohľadávku špecifikovanú v bode I.3. tejto zmluvy vo výške 11 000,- EUR vzniknutú z titulu čiastočného neuhradenia faktúry uvedenej v bode I.2. tejto zmluvy (ďalej len „pohľadávka“) a záväzok postupníka pohľadávku prevziať a uhradiť postupcovi odplatu podľa bodu III. tejto zmluvy, to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2
Zmluvné strany berú na vedomie, že spolu s pohľadávkou prechádza z postupcu na postupníka aj jej príslušenstvo - úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne zo sumy 11 000,- EUR od 28.01.2010 až do zaplatenia, ako aj všetky práva spojené s touto pohľadávkou.

Článok III.

Odplata a platobné podmienky

3.1
Odplata za postúpenie pohľadávky postupcom postupníkovi predstavuje peňažnú čiastku 10 300,- EUR, ktorá je splatná v deň podpísania tejto zmluvy.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1
Postupca sa zaväzuje najneskôr v deň podpísania tejto zmluvy odovzdať postupníkovi všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú pohľadávky. Postupník podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že postupca mu odovzdal všetky doklady a poskytol všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú pohľadávky.

4.2
Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do troch dní odo dňa podpísania tejto zmluvy postupca poštou odošle dlžníkovi oznámenie o postúpení pohľadávky postupníkovi.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

5.1
Táto zmluva nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

5.2
Túto zmluvu je možné meniť len na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.

5.3
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre postupcu a jeden pre postupníka.

5.4
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Bratislave, dňa 15.02.2010.

Ján Vážny
postupca


Miroslav Pekný
postupník

Účastníci:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný
Prievozská 12
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zmluva o postúpení pohľadávky

Čl. 1

1.1
Podľa zmluvy o pôžičke zo dňa 02.12.2009 má Ján Vážny u Radovana Veselého, bytom Krátka 5, 852 02 Bratislava, pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 400,- EUR (slovom štyristo Eur) splatnú do 31.03.2010.

Čl. 2

2.1
Ku dňu podpisu tejto zmluvy postupuje Ján Vážny svoju pohľadávku uvedenú v Čl. 1 Miroslavovi Peknému.

Čl. 3

3.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10.03.2010.

Ján Vážny
postupca
Miroslav Pekný
postupník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa