Vyhlásenie ručiteľa

Alternatívny názov: Potvrdenie ručiteľa o splatení pohľadávky za inú osobu

Popis: Vyberte si vzor vyhlásenia ručiteľa o tom, že v prípade nezaplatenia dlžníka, on ako ručiteľ preberá na seba povinnosť splatiť pohľadávku.

vložené 19.marca 2010 10:28 | zobrazené: 16 542x | stiahnuté: 839x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vyhlásenie ručiteľa, ktorý tým zmluvne potvrdí, že splatí pohľadávku za inú osobu.

VYHLÁSENIE RUČITEĽA

Podľa lízingovej zmluvy č. 123/09 zo dňa 10.02.2010 uzavretej medzi

prenajímateľom

Jánom Vážnym
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

a

nájomcom

Miroslavom Pekným
Prievozská 14
852 02 Bratislava
r.č.123456/7890

s účinnosťou od 15.02.2010 prevzal nájomca

motorové vozidlo:
EČ:
číslo motora:
číslo karosérie:
výrobné číslo:

Kia Ceed
123456
1234AA
12/34
123456789

Nájomca sa zaviazal splácať cenu lízingu v štvrťročných splátkach vo výške 500,- EUR.

Podpísaný Radovan Veselý, Krátka 48, 851 01 Bratislava, r.č. 112233/4455

týmto v y h l a s u j e m ,

že prípadnú pohľadávku prenajímateľa Jána Vážneho voči nájomcovi Miroslavovi Peknému ako dlžníkovi z titulu nezaplatenej splátky uspokojí spoločnosť na základe prvej výzvy, ak tak neurobí on ( alternatíva konateľ spoločnosti prevezme ručiteľský záväzok ako fyzická osoba ).

Beriem na vedomie vyhlásenie prenajímateľa ako veriteľa, že záväzok nájomcu voči ručiteľovi bude uplatňovať len v prípade, že nájomca neuhradí svoj splatný záväzok ani po zaslanej výzve s určením primeranej lehoty na zaplatenie.

Som si vedomý toho, že ide o možné plnenie celého nesplateného záväzku nájomcu, za ktoré ručím celým majetkom spoločnosti. Prevzaté ručenie je časovo neobmedzené.

Zároveň vyhlasujem, že ma prenajímateľ aj nájomca oboznámili s obsahom lízingovej zmluvy a všeobecnými zmluvnými podmienkami, s ktorými som sa podrobne oboznámil a im rozumiem.

V Bratislave dňa 10.03.2010

Radovan Veselý
ručiteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Vyhlásenie ručiteľa, ktorý tým zmluvne potvrdí, že splatí pohľadávku za inú osobu.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 093 416

Dnes: 1 384

Počet zobrazených vzorov: 19 539 528

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 706