Dohoda o pristúpení k záväzku

Alternatívny názov: Dohoda o tom, že daný záväzok zaplatí iná osoba

Popis: Vzor dohody, v ktorej sa veriteľ s dlžníkom dohodnú, že daný záväzok za dlžníka preberá iná, zmluvne dohodnutá osoba.

vložené: 16.marca 2010 16:08
zobrazené: 20795

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Ján Vážny


Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný

Prievozská 12, 842 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Dohoda o pristúpení k záväzku

Čl. 1

1.1
Podľa zmluvy o pôžičke zo dňa 20.10.2009 má Ján Vážny voči Jurajovi Nemcovi, r.č. 555555/1111, Kukučínova 86, 852 02 Bratislava, pohľadávku na zaplatenie dlhu vo výške 350,- EUR (slovom tristopäťdesiat Eur) splatnú do 15.04.2010.

Čl. 2

2.1
Miroslav Pekný sa týmto zaväzuje uspokojiť hore popísanú pohľadávku Jána Vážneho namiesto Juraja Nemca.

Čl. 3

3.1
Účastníci si dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
veriteľ
Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa