Zmluva o prevzatí peňazí

Alternatívny názov: Prevzatie peňazí na základe písomnej dohody

Popis: Vyberte si vzor zmluvy, kde dlžník písomne potvrdzuje, že od veriteľa prijal a prevzal dohodnutú peňažnú sumu a za dohodnutých podmienok mu ju vráti.

vložené: 16.júna 2010 13:38
zobrazené: 150593

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prevzatí peňazí

Veriteľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

a
Dlžník:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
uzatvárajú
Zmluvu o prevzatí peňazí

1.
Predmet zmluvy, t. j. peniaze vo výške 1 000,- EUR (slovom jedentisíc EUR), veriteľ Ján Vážny, poskytol dlžníkovi Miroslavovi Peknému v uvedenej výške a mene v hotovosti pri podpise tejto zmluvy o prevzatí peňazí na základe zmluve o pôžičke podpísanej medzi účastníkmi dňa 15.05.2010.

2.
Dlžník Miroslav Pekný svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie finančnej pôžičky v sume 1 000,- EUR (slovom jedentisíc EUR) v hotovosti za podmienok stanovených v zmluve o pôžičke a súčasne sa dlžník zaväzuje požičanú sumu osobne vrátiť do rúk veriteľa do 31.08.2010 podľa podmienok dohodnutých v zmluve o pôžičke.

3.
Veriteľ Ján Vážny svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje odovzdanie finančnej pôžičky v sume 1 000,- EUR (slovom jedentisíc EUR) v hotovosti dlžníkovi.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
veriteľ
Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa