Zmluva o prevzatí dlhu

Alternatívny názov: Dohoda o prevzatí záväzku

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o prevzatí záväzku, kde nový dlžník preberá na seba dlh pôvodného dlžníka a ten ho musí uhradiť za dohodnutých podmienok veriteľovi.

vložené: 15.marca 2010 13:04
zobrazené: 30257

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prevzatí dlhu
(§ 531 ods. 1 OZ)

Pôvodný dlžník:
Ján Vážny,
bytom: Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Nový dlžník:
Miroslav Pekný
bytom: Prievozská 12
852 02 Bratislava
r.č.: 987654/1230
uzavreli dňa 10.03.2010 túto zmluvu o prevzatí dlhu

I.

Podľa zmluvy o pôžičke peňazí z 10.11.2009 pôvodný dlžník Ján Vážny, bytom Nábrežná 25, 841 01 Bratislava, rodné číslo 123456/7890, dlhuje veriteľovi Jurajovi Nemcovi, bytom Kukučínova 17, 851 02 , sumu 10 000,-- Eur, splatnú dňom 10.11.2011.

II.

Dňom podpísania tejto zmluvy Miroslav Pekný (nový dlžník) preberá dlh uvedený v bode I. tejto zmluvy od Jána Vážneho (pôvodného dlžníka) a stáva sa dlžníkom veriteľa Juraja Nemca.

III.

Účastníci predmetnú zmluvu uzavreli potom, čo veriteľ Juraj Nemec prejavil listom z 01.03.2010 svoj súhlas s prevzatím dlhu.

IV.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave 10.03.2010

Ján Vážny
pôvodný dlžník
Miroslav Pekný
nový dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa