Záložná zmluva na nehnuteľnosť

Alternatívny názov: Zmluva o pôžičke s ručením nehnuteľnosťou

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o pôžičke, kde veriteľ poskytne peniaze záložcom a tí ručia nehnuteľnosťou. Záložná zmluva.

vložené 15.marca 2010 13:50 | zobrazené: 21 025x | stiahnuté: 2 609x
Späť
Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Záložná zmluva s ručením na nehnuteľnosť.

Záložná zmluva na nehnuteľnosť
(§ 151b OZ)

Záložný veriteľ:

Ján Vážny
nar. 25.06.1965
bytom Nábrežná 25
841 01 Bratislava

a

Záložcovia:

Miroslav Pekný
nar. 12.12.1968
manželka: Jana Pekná
nar. 15.08.1970
obaja bytom Prievozská 12
852 02 Bratislava

uzatvárajú dňa 10.03.2010 túto záložnú zmluvu.

I.

Záložcovia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu v Bratislave, Kukučínova 56, parc. č. 12345/8 vo výmere 100 m2, kat. úz. Bratislava Ružinov, zapísaných na liste vlastníctva č. 123/8 Správy katastra v Bratislave.
Podľa priloženého znaleckého posudku Ing. Juraja Nemca zo dňa 01.03.2010 hodnota uvedenej nehnuteľnosti je 150 000,-- Eur.

II.

Záložný veriteľ podľa priloženej zmluvy o pôžičke uzavretej dnešného dňa medzi účastníkmi sa zaväzuje dňom vkladu záložného práva do katastra poskytnúť záložcom bezúročnú pôžičku v sume 80 000,-- Eur na kúpu nehnuteľnosti. Záložcovia sa v uvedenej zmluve o pôžičke zaväzujú záložnému veriteľovi pôžičku vyplatiť najneskôr do 10.03.2015.

III.

Na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 80 000,-- Eur z titulu uvedenej pôžičky záložcovia dávajú do zálohu svoje nehnuteľnosti označené pod bodom I. a zriaďujú k nim záložné právo pre záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma.

IV.

Záložcovia predloženou poistnou zmluvou č. 1236/258 zo dňa 1.2.2010, uzavretou s UNION, a. s. pobočka Bratislava, Nová 5, preukázali, že nehnuteľnosti tvoriace predmet zálohu sú poistené. Súčasne sa záložcovia zaväzujú, že až do zaplatenia zabezpečenej pohľadávky bude tento ich majetok, tvoriaci predmet zálohu, stále poistený.

V.

Záložné právo vzniká vkladom do katastra nehnuteľností Správy katastra v Bratislave. Zmluvné strany s týmto vkladom súhlasia.

VI.

Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, na znak čoho ju v siedmich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
záložný veriteľ

Miroslav Pekný,Jana Pekná
záložcovia

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Záložná zmluva s ručením na nehnuteľnosť.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 979 541

Dnes: 3 874

Počet zobrazených vzorov: 18 845 309

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 804