Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým

Alternatívny názov: Zmluva o pôžičke, ktorá sa nahrádza novou pôžičkou. Dohoda o novácii

Popis: Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým a jej vzor pre prípad, že sa dlžníkovi nahrádza záväzok iným za presne stanovených podmienok.

vložené: 15.marca 2010 14:39
zobrazené: 17004

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Veriteľ: Ján Vážny

Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Dlžník: Miroslav Pekný

Prievozská 12, 852 02 Bratislava
r.č 987654/3210

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým

Čl. 1

1.1
Podľa zmluvy o pôžičke zo dňa 15.02.2010 má Ján Vážny voči Miroslavovi Peknému pohľadávku na zaplatenie dlhu vo výške 1000,-- Eur (slovom jedentisíc Eur) splatnú v dvoch rovnocenných splátkach, teda 2 x 500,-- Eur. Prvá splátka je splatná do 15.03.2010, druhá potom do 15.04.2010.

Čl. 2

2.1
Vzhľadom k tomu, že je táto dohoda spísaná pred prvým zo splátkových termínov, nesplatil dlžník do dnešného dňa veriteľovi žiadnu čiastku z pôžičky popísanej v Čl. 1. Zostáva preto celá, doteraz nesplatená, pohľadávka.

Čl. 3

3.1
Dňom podpisu tejto dohody navyše požičal veriteľ dlžníkovi čiastku 700,-- Eur (slovom sedemsto Eur), čo dlžník podpisom tejto dohody potvrdzuje.

Čl. 4

4.1
Zmluvné strany prehlasujú, že dnešným dňom celkom zanikajú doterajšie nesplatené záväzky dlžníka Miroslava Pekného voči veriteľovi Jánovi Vážnemu a nahradzujú sa novým záväzkom dlžníka, splatiť veriteľovi čiastku 1 850,-- Eur (jedentisíc osemstopäťdesiat Eur) i s príslušenstvom.

Čl. 5

5.1
Nový záväzok dlžníka je splatný do 15.06.2010 a ten sa mu týmto zaväzuje ho do uvedeného dátumu splatiť.

5.2
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Dohodu si prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10.03. 2010

Ján Vážny
veriteľ
Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa