Dohoda o zrážkach zo mzdy

Alternatívny názov: Zmluva medzi veriteľom, dlžníkom a zamestnávateľom dlžníka o zrážkach zo mzdy

Popis: Požiadali ste zamestnávateľa, aby Vám zo mzdy zrážal dlh, ktorý máte voči inému veriteľovi? V tomto prípade je nutná Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej vzor ponúkame.

vložené 7.septembra 2010 12:14 | zobrazené: 7 763x | stiahnuté: 589x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o zrážkach zo mzdy

Účastníci:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/0987
ako „veriteľ“

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
ako „dlžník“

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Čl. 1

1.1

Dňa 10.08.2009 bola medzi účastníkmi Jánom Vážnym, ako veriteľom a Miroslavom Starým, dlžníkom, uzatvorená zmluva o pôžičke na čiastku 2260,- EUR, v ktorej sa Miroslav Pekný zaviazal vrátiť Jánovi Vážnemu požičanú sumu najneskôr do 10.08.2011, čo však nesplnil.

Čl. 2

2.1

Týmto sa Miroslav Pekný zaväzuje splatiť hore uvedenú dlžnú čiastku Jánovi Vážnemu formou pravidelných mesačných splátok vo výške 120,- EUR prevedených zrážkami zo mzdy. Platcom mzdy je jeho zamestnávateľ, spoločnosť ABC, a.s., Mýtna 7, 832 01 Bratislava, IČO: 12 345 678. Zároveň súhlasí, aby mu zamestnávateľ prevádzal pravidelnú mesačnú zrážku zo mzdy vo výške 120,- EUR v prospech účtu veriteľa č. 123456/0200 vedeného vo VÚB Banke, a.s. a to po dobu 18 mesiacov, začínajúc septembrom tohto roku. Zvyšnú čiastku 100,- EUR uhradí Jánovi Vážnemu v hotovosti do vlastných rúk mesiac nasledujúci po poslednej zrážke zo mzdy a tým bude pohľadávka Jána Vážneho úplne uspokojená.

2.2

Miroslav Pekný prehlasuje, že jeho hrubá mzda predstavuje výšku 1 000,- EUR a že iné dlžné záväzky nemá.

Čl. 3

3.1

Ján Vážny takto navrhnutý spôsob k uspokojeniu pohľadávky Miroslavom Pekným prijíma.

Čl. 4

4.1

Miroslav Pekný sa zaväzuje, že túto dohodu postúpi zamestnávateľovi do siedmich dní od dátumu jej podpisu.

V Bratislave, dňa 06.09.2010

Ján Vážny
veriteľ

Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o zrážkach zo mzdy
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 627

Dnes: 4 011

Počet zobrazených vzorov: 19 535 889

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 701