Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo

Alternatívny názov: Zmluva o dohodnutí termínu vytvorenia diela

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o dielo, v ktorom sa dopredu zmluvné strany dohodnú o budúcom vytvorení zmluvy na vytvorenie zadaného diela.

vložené: 22.marca 2010 11:26
zobrazené: 22036

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
(o dielo)
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1.Budúci objednávateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

a
2.Budúci zhotoviteľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 14
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Článok I.

1.1
Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výzvu budúceho objednávateľa, uskutočnenú písomne najneskôr do 10.07.2010 uzavrie s ním zmluvu o dielo.

1.2
Predmetom budúcej zmluvy je zhotovenie dekoračného, ručne vyrezávaného plotu pre objednávateľa, podľa, k tomuto účelu graficky spracovaných, návrhov zhotoviteľa, z ktorých si objednávateľ vyberie.

1.3
Po riadnom dokončení diela, bude zhotoviteľovi prináležať odmena v maximálnej výške 13 000,- EUR (slovom trinásťtisíc Eur), pričom výsledná a konečná cena predmetu plnenia bude vychádzať z dohody zmluvných strán na základe zhotoviteľom predloženého rozpočtu. Prípadné zálohy a ich výšky budú dohodnuté pri uzatvorení vlastnej zmluvy o dielo.

1.4
Výroba a výstavba plotu bude dokončená do šiestich mesiacov od dátumu podpisu zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.

Článok II.

2.1
Objednávateľ pokryje náklady na zhotovenie a výstavbu plotu z predaja bytovej jednotky, získanej v dedičskom konaní z pozostalosti rodičov.
Vzhľadom k tomuto sa účastníci tejto zmluvy dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť oznámením o odstúpení od zmluvy, jednostranným právnym úkonom, pokiaľ sa mu nepodarí hore menovaná nehnuteľnosť predať do dátumu uvedeného v Čl. 1.1 a získať tým teda potrebné prostriedky. Tento úkon sa dá vykonať iba písomne, k rukám zhotoviteľa a tým sa ruší táto zmluva od počiatku. Objednávateľ je v takom prípade povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady do tej doby vynaložené na prípravu realizácie hore uvedeného predmetu plnenia.

2.2
Zmluvu o dielo vypracuje objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa, predloženú objednávateľovi najneskôr do 10.03.2010. Súčasťou výzvy bude záväzný ponukový rozpočet spracovaný zhotoviteľom.

Článok III.

3.1
V ostatnom sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2
Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.

3.3
Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 vyhotovenia.

Článok IV.

4.1
Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola vytvorená v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a je vytvorená slobodne a dobrovoľne.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
budúci objednávateľ
Miroslav Pekný
budúci zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa