Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

Alternatívny názov: Prebratie diela na základe protokolu

Popis: Ponúkame Vám vzor preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela, kde objednávateľ na základe zmluvy o dielo preberá od zhotoviteľa dohodnuté dielo a vyjadruje sa k jeho stavu.

vložené: 30.júna 2010 14:43
zobrazené: 199172

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

vyhotovený na základe
Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 10.04.2010
podľa prísl. § 536 OZ medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Zhotoviteľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
1.
Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa OZ § 536 OZ dnešným dňom, t.j. 25.06.2010 zhotoviteľ odovzdáva objednávateľovi a objednávateľ prijíma zmluvne dohodnutý predmet diela – hliníkové dvere aj spolu s montážou.

2.
V čase odovzdania predmetu diela jeho stav je nový a nepoškodený a objednávateľ toto dielo prijíma s nasledovným vyjadrením :
So zhotovením diela je objednávateľ spokojný, nie je si vedomý žiadnych námietok proti zhotovenému dielu a preto s odovzdaním súhlasí a toto dielo preberá.

V Bratislave, dňa 25.06.2010

Ján Vážny
objednávateľ
Miroslav Pekný
zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Uzavreli ste zmluvu o dielo a zhotoviteľ Vám dielo vytvoril? Uhradili ste dohodnutú cenu a čakáte už len na predmet zmluvy? Potrebujete písomný doklad o tom, že ste si dielo prevzali, skontrolovali a vyjadrili sa k jeho stavu? Takýmto dokumentom, ktorý potrebujete, je preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela, podľa ktorého zhotoviteľ odovzdá dielo a objednávateľ ho preberie. Predchádza sa tak možným neskorším nepríjemnostiam a konfliktom o tom, v akom stave objednávateľ dielo prevzal a či bol s jeho vyhotovením spokojný.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa