Zmluva o dielo - vytvorenie miniatúry

Alternatívny názov: Zmluva o vytvorení zadaného umeleckého diela

Popis: Nájdite si vzor zmluvy o dielo, v ktorej si objednávateľ objednáva zhotovenie zadaného umeleckého diela u autora podľa dohodnutých zmluvných podmienok

vložené: 22.marca 2010 10:40
zobrazené: 15864

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --

Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ako „objednávateľ“

a

Miroslav Pekný
Prievozská 14
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

ako „autor“

uzatvárajú túto
Zmluvu o vytvorení diela

1.
Autor sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa umelecké dielo miniatúru predstavujúcu Karpatské vinice.

2.
Dielo musí byť autorom vytvorené podľa námetu v bode 1 realisticky tak, aby z jeho fotografií umiestnených na reklamných materiáloch bolo pre partnerov a odberateľov zrejmé, čím sa firma zaoberá.

3.
Dielo bude vytvorené formou tavenia vosku.

4.
Dielo bude vystavené na recepcii sídla budovy a bude umiestnené na vyvýšenom podstavci a chránené krytom, k čomu sa týmto objednávateľ zaväzuje.

5.
Do 90 dní od podpisu tejto zmluvy sa autor zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi.

6.
Objednávateľ sa zaväzuje zapožičať autorovi všetky dostupné materiály vo forme fotografií či umožniť mu osobnú návštevu jeho viníc za účelom vytvorení diela.

7.
Odmenu za vytvorenie diela vyplatí Objednávateľ autorovi v dvoch termínoch:
a) 1 000,- EUR dostane autor do 30 dní od podpisu tejto zmluvy
b) 700,- EUR uhradí objednávateľ autorovi do 30 dní po odovzdaní diela.

8.
Po odovzdaní diela bude odbornou komisiou, ktorá bude v súvislosti s touto zmluvou zložená, posúdené, či dielo zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám určených v zmluve. V prípade, že bude uznaná zhoda, bude autorovi vyplatená finančná časť odmeny podľa bodu 7 písm. b) tejto zmluvy a dôjde k okamžitému umiestneniu podľa bodu 4 tejto zmluvy.

9.
V prípade, že bude komisiou uznané nesplnenie podmienok, bude autorovi dielo vrátené k úprave súčasne s popisom vád a nedostatkov, ktoré musia byť odstránené. Do 30 dní od prevzatia diela potom musí byť opravené dielo autorom predané späť. V prípade nedodržania tejto lehoty alebo nesplnenia bodu 8 tejto zmluvy má autor právo od zmluvy odstúpiť.

10.
K vráteniu diela autorovi sa objednávateľ zaväzuje v prípade jeho odstúpenia od zmluvy. V tomto prípade však autor nie je povinný navrátiť objednávateľovi časť odmeny, ktorá ním bola prijatá podľa bodu 7 písm. a) tejto zmluvy.

11.
Autor má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ dôjde k porušeniu bodu 4 tejto zmluvy objednávateľom. V tom prípade platí primerane bod 10 tejto zmluvy.

12.
Okamihom zaplatenia finančnej čiastky podľa bodu 7 písm. b) tejto zmluvy autorovi, prechádza vlastnícke právo k hmotnému substrátu diela na objednávateľa.

13.
Ak nie je touto zmluvou stanovené inak, platí ustanovenie Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
objednávateľ

Miroslav Pekný
autor

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa