Zmluva o dielo na zateplenie bytového domu

Alternatívny názov: Zmluva o zateplení bytového domu

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o dielo na zateplenie bytového domu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, kde zhotoviteľ za presne stanovených podmienok vykoná dohodnuté dielo a objednávateľ ho preberie a uhradí.

vložené: 2.júla 2010 10:42
zobrazené: 21426

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o dielo na zateplenie bytového domu

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní stavebného diela

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.Objednávateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12345678
v zastúpení: Ján Vážny
č. OP: S123456
Bankové spojenie: 123456789/0900
2. Zhotoviteľ:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98765432
v zastúpení: Miroslav Pekný, konateľ spoločnosti
č. OP: A987654
Bankové spojenie: 987654321/0900
Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo podľa objednávky – zateplenie bytového domu – a objednávateľ preberie a zaplatí všetky práce spojené so zateplením bytového domu, v rozsahu podľa výkazu, výmeru k projektovej dokumentácii, obhliadky staveniska a následne predloženej cenovej ponuky zo dňa 10.06.2010.

2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky závady a nedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

3.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovenia diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí diela samostatne.

4.
Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo v zmysle objednávky bodu II./1. Odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.

5.
Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

6.
Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané za účasti objednávateľa všetky skúšky preukazujúce funkčnosť a spoľahlivosť ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v objednávkach ako aj v tejto zmluve a odporúčaných v projektovej dokumentácii, príp. vo vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pre stavebné konanie.

7.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na základe objednávky za úhradu práce naviac – práce nad rozsah diela, vymedzeného v tejto zmluve pre riadne vyhotovenie diela podľa bodu II./1.

8.
Priebeh realizovaných prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku s podpisom zástupcov zúčastnených strán.

9.
Pre plnenie všetkých sporov je miestom plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti, ul. Prievozská 25, 852 02 Bratislava.

Čl. III.
TERMÍNY PLNENIA DIELA

1.
Termín začatia zhotovovania diela v zmysle bodu II./1. : 01.08.2010
Termín ukončenia a odovzdania diela v zmysle bodu II./1. : 31.12.2010

2.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín začatia aj ukončenia diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré budú počas zatepľovania bytového domu presne vyznačené v stavebnom denníku s podpisom zástupcu objednávateľa, stavebného dozoru.

3.
Dodržiavanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.

4.
K zmene dohodnutého termínu plnenia diela dôjde v prípadoch:
a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zmenu rozsahu zatepľovacích prác predmetného diela s odsúhlaseným ponukovým výkazom výmer.
b) nevyhnutných prác ako aj dodávok materiálov naviac v zmysle splnenia bodu II./2., nakoľko nebol predložený projekt v stupni realizačnom. Na tieto práce a dodávky však bude objednávateľ upozornený bez zbytočného odkladu a budú najskôr odsúhlasené objednávateľom - zápisom do stavebného denníka.
c) Pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela a táto zmena bude odsúhlasená a potvrdená ako zmena v projektovej dokumentácii a následnej objednávke.

Čl. IV.
CENA DIELA

1.
Cena diela je dohodnutá za dodanie predmetu zmluvy a stanovená dohodou podľa predloženej cenovej ponuky vo výške 10 000,- EUR.

2.
Kalkulácia cien – odsúhlasený položkovitý rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. Táto vychádza z predložených výkazov, výmer a súpisu materiálov predložených objednávateľom. Konečné ceny dodávateľov remesiel závisia na splnení uvedených dodacích podmienok.

3.
K zmene dohodnutej ceny za dielo dôjde v nasledovných prípadoch:
a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou–zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu zatepľovacích prác predmetného diela v porovnaní s odsúhlasenou cenovou ponukou
b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ bude odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii

4.
Na práce naviac, ako aj dodávky materiálov naviac bude objednávateľ upozornený vopred bez zbytočného odkladu a budú najskôr prejednané a odsúhlasené objednávateľom. Všetky takéto realizácie prác a dodávok budú zaznamenané v stavebnom denníku. Ak sa niektoré stavebné práce a činnosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na základe požiadavky objednávateľa, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť, budú predmetom odpočtu z ceny.

Čl. V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1.
Cenu za zhotovenie diela zatepľovacej časti uhradí objednávateľ nasledovne:
1.zálohu vo výške 6 000,- EUR.
Po ukončení prác zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru. Objednávateľ je povinný zhotovené práce prevziať a zaplatiť zvyšnú sumu do 7 dní od odovzdania prác.

2.
Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela na základe vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

3.
Konečná faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
- číslo zmluvy / prípadne dátum podpísania zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- označenie diela
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
- súpis vykonaných prác

4.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

5.
Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od doručenia objednávateľovi.

Čl. VI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1.
Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne a na vlastné nebezpečenstvo. Vykonaním špecifických prác môže zhotoviteľ poveriť tretiu osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie diela, pričom zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

2.
Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska je bez nároku tretích osôb a je spôsobilý podľa projektovej dokumentácie na riadne vykonávanie zatepľovacích prác.

3.
Objednávateľ predloží technickú a projektovú dokumentáciu k predmetu diela, stavebné povolenie k termínu odovzdania / prebratia stavby. Kópie všetkých súvisiacich povolení zo strany objednávateľa budú kedykoľvek prístupné k nahliadnutiu, a budú priložené k stavebnému denníku.

4.
Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.374/1990 Zb. zo dňa 17.9.1990, o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie základných nariadení hygieny práce dané úpravou MZSR v znení č.Z-9021/84-B/2-06 registr. v časti 24/85 Zb. o hygienických požiadavkách na pracovisku, ďalej nariadení Úradu životného prostredia a požiadaviek požiarnej ochrany pri manipulácii s toxickými a horľavými látkami, ropnými produktmi, atď. Jednotliví pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní súvisiacich školení a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností.

5.
Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho stavbyvedúceho na stavbe: poverený Juraj Nemec

6.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa v objekte areálu stavby.

7.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zatepľovania. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na zhotovenie diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové I. akosti, a budú zodpovedať všetkým platným normám či smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.

9.
Počas realizácie zatepľovania bytového domu zhotoviteľ vedia stavebný denník obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Ak nesúhlasí stavebný dozor s obsahom záznamu, je povinný uplatniť svoje námietky najneskôr do 2 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov.
10.Ak budú pri vykonávaní zatepľovacích prác zistené chyby projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom, je objednávateľ povinný zabezpečiť odstránenie týchto vád v dohodnutej lehote. Zhotoviteľ je povinný po túto dobu práce s týmito vadami nezačínať alebo prerušiť a objednávateľ je povinný súhlasiť so zodpovedajúcou zmenou termínu a ceny.

11.
Za objednávateľa /Investora je ustanovený stavebný dozor: Ing. Jozef Malý

12.
Za zhotoviteľa je ustanovený stavebný a technický dozor: Ing. Juraj Nitriansky

13.
Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v lehote najneskôr do 7 dní po ukončení diela.

Čl. VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení zápisom, alebo preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí.

2.
Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť všetky doklady o vykonaných odborných prehliadkach, skúškach, atesty, certifikáty, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

3.
Zhotoviteľ je povinný ku dňu preberacieho konania predložiť doklady o odovzdaní stavebných a demolačných odpadov osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Čl. VIII.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2.
Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3.
Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa v zmysle stavebných noriem.

4.
Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom, okrem dodávok kde záručnú dobu určil výrobca inak.

5.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ vady bezplatne odstránil.

6.
Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. IX.
ZMLUVNÉ POKUTY

1.
V zmysle čl. III. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z celkového objemu prác za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty požadovať zníženú fakturáciu zhotoviteľa.

2.
V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi penále za omeškanie vo výške 0,3 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.
V prípade ukončenia zmluvy objednávateľom z iného dôvodu než je porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady spojené so včasným plnením predmetu tejto zmluvy od dátumu jej podpísania, a to aj náklady uskutočnené ešte pred začatím plynutia termínu plnenia podľa čl.III./ods.1.

4.
Zhotoviteľ má právo na náhradu predpokladanej straty a ušlého zisku, plynúceho z riadneho plnenia zmluvy v prípade ukončenia zo strany objednávateľa podľa čl.IX./ods.3, minimálne však 100,- EUR na každý deň dohodnutej doby realizácie.

Čl. X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1.
Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.

2.
Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované v písomnej forme, dohodnuté a odsúhlasené oboma stranami.

3.
Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné organizácie.

4.
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

5.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

6.
Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zo strán obdrží po jednej kópii.

V Bratislave, dňa 01.07.2010

Ján Vážny
ABC a.s.
objednávateľ
Miroslav Pekný
XYZ a.s.
zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa