Rámcová zmluva o dielo

Alternatívny názov: Rámcová zmluva

Popis: Ponúkame vám vzor rámcovej zmluvy o dielo, v ktorej sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú na čase, spôsobe plnenia, odovzdaní diela a pod.

vložené: 24.augusta 2010 09:42
zobrazené: 57129

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Rámcová zmluva o dielo

Objednávateľ:

Bytové spoločenstvo domu č. 123

Ulica:
Dolnozemská cesta 12
Mesto:
Bratislava
V zastúpení :
Ján Múdry – predseda spoločenstva
Kontakt :
05/123 45 68
IČO :
56 996 669
DIČ :
156 44 44
Bankové spojenie:
OTP Banka, a.s.
Číslo účtu :
1234567/8080
Zhotoviteľ:
Pavol Oborný – Remeselník, s.r.o.

Adresa:
Hlavná 15, 890 00 Trnava
V zastúpení:
Pavol Oborný- konateľ vo veciach obchodno-technických
Alena Pekná- vedúci odd. zákaziek a služieb
Kontakt:
tel./fax.: 045/672 27 35,045/672 01 52
IČO:
52 222 333
IČ DPH:
SK 123 456 789
Bankové spojenie:
VÚB Banka : 1997 17 40 57 / 0200
SLSP – ZH:
056 966 369
I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie úkonov týkajúcich sa odstránenia poruchového až havarijného stavu sústav TZB, tj. :

- rozvody UK vertikálne + horizontálne + izolácie
- vykurovacie telesá + ich príslušenstva / ventily, spojky, hlavice a iné príslušenstvá /
- rozvody SV, TUV, TUV-C vertikálne + horizontálne + izolácie
- vodomery bytové aj domové , merače tepla prietokové aj pomerové
- rozvody plynu vertikálne + horizontálne
- uzatváracie, regulačné, zabezpečovacie, škrtiace ventily SV, TUV, TUV-C, Plynu
- výmeny rozvodov splaškovej a dažďovej kanalizácie vertikálne + horizontálne
- nedokurovanie, zavzdušnenie systému ústredného vykurovania
- iné práce týkajúce sa TZB / technického zabezpečenia budov/

II.
Miesto plnenia

Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve objednávateľa alebo objekty, ktorým objednávateľ vykonáva správu.

III.
Čas a spôsob plnenia, odovzdanie diela

Platnosť tejto rámcovej zmluvy je od 01.01.2010 do 31.12. 2011, teda jeden kalendárny rok.
Čas poskytovania havarijnej služby je nepretržitý 24 hodinový , od 00,00 hod do 24,00 hod.
Osoba zodpovedná pre evidenciu a obsah rámcových zmlúv je p. Pekná, viď zhotoviteľ.
Osoba zodpovedná pre výkon a nahlasovanie porúch je p. Múdry : 045/672 222 / 8-16 hod
045/222 666 /v prac.dni
Po odstránení a ukončení havarijného zásahu sa spíše tzv. pracovný list.
Pracovný list bude dokladovať použitý materiál + prácu a iné súvisiace náklady.
Akýkoľvek problém počas priebehu zásahu od nahlásenia až po ukončenie kontaktovať na telefónnych číslach 0908 222 333 begin_of_the_skype_highlighting              0908 222 333      end_of_the_skype_highlighting, 0915 111 123.

IV. Cena za poskytovanie havarijnej služby

Cena za poskytovanie havarijnej služby pre bytové a nebytové jednotky tj. jej výška je stanovená na jeden kalendárny rok, cena zahŕňa vedenie evidencie, držanie nepretržitej havarijnej služby.
BSD : 16 500,-EUR bez DPH
DPH 19% : 3,-EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cena s DPH : 16 503,-EUR

V.
Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán

1.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup do objektu a umožní mu prevádzať práce v pracovných a v mimopracovných dňoch.

2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k prípojkám elektrickej energie a vody.

3.
Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť nevyhnutne nutný manipulačný a montážny priestor pre prevedenie predmetu plnenia diela tak, aby bola zhotoviteľovi umožnená manipulácia s jednotlivými zariadeniami.

4.
Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok v objekte a neobťažovať užívateľov hlukom a prachom.

VI.
Zmluvná pokuta

1.
Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za nedodržanie času nástupu pre havarijný zásah.

2.
Zhotoviteľ je oprávnený uložiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, po lehote splatnosti.

VII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

1.
Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a trvá 6 mesiacov.

VIII.
Ostatné záverečné ustanovenia

1.
Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu zmluvy.

2.
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.


IX. Záverečné ustanovenia

1.
Zmluvu je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

2.
Zmluva nadobúda splatnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

3.
Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení .

4.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Bratislave, dňa 1.januára 2010

......................
Ján Múdry
(objednávateľ)
......................
Pavol Oborný
(zhotoviteľ)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa