Uznesenie o zmluvnej pokute v zmluve o dielo

Alternatívny názov: Uznesenie o zmluvnej pokute

Popis: Nájdite vzor uznesenia o zmluvnej pokute v zmluve o dielo, v ktorom sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, v ktorých prípadoch budú mať povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.

vložené: 16.septembra 2010 13:01
zobrazené: 8968

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Uznesenie o zmluvnej pokute v zmluve o dielo

Čl.1

1.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 70,- EUR za každý deň predĺženia pri nedodržaní dohodnutého termínu plnenia.

1.2
Ak vznikne objednávateľovi škoda v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu vrátane zmluvnej pokuty.

1.3
V prípade situácie, keď prekážky, ktoré zhotoviteľ nemohol predpokladať, prekonať, odvrátiť ich následky či odstrániť ich, vznikli nezávisle na jeho vôli a zabránili mu v splnení záväzku v dohodnutom termíne, má povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu za predĺženie.

Čl.2

2.1
Zmluvnou pokutou vo výške 10,-EUR za každý deň predĺženia je upravené skoré predanie staveniska objednávateľom, v termíne a stave uvedenom v čl. 4 zmluvy.

2.2
V prípade škody, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinnosti predať stavenisko v dohodnutom termíne, je povinnosť objednávateľa uhradiť škodu vrátane zmluvnej pokuty.

2.3
V prípade vzniku prekážok, ktoré nastali nezávisle na vôli objednávateľa a bránia mu v splnení povinnosti predať stavenisko, je jeho povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu z predĺženia. Pokiaľ vznik takejto prekážky nemohol v dobe uzatvorenia zmluvy objednávateľ predpokladať, prekovať, odvrátiť jej negatívne následky či odstrániť ju, nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.

Čl.3

3.1
Zmluvnou pokutou vo výške 0,5% z hodnoty nedokončených a nepredaných častí podľa článku 5 zmluvy za každý začatý mesiac predĺženia je upravený záväzok zhotoviteľa previesť dielo v dohodnutom termíne podľa článku 2 zmluvy.

3.2
V prípade vzniku škody, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku záväzku zhotoviteľa previesť dielo riadne a včas podľa článku 2 zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto škodu vrátane zmluvnej pokuty uhradiť.

3.3
Zhotoviteľ sa podieľa s ostatnými dodávateľmi, ktorí sú v priamom právnom vzťahu s objednávateľom, na realizácii stavby. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je harmonogram práce určujúci nadväznosť práce zhotoviteľa a ostatných dodávateľov vrátane termínov. Na základe dohody zmluvných strán, nie je povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za predĺženie týkajúce sa dokončenia svojich úkonov v prácach nadväzujúcich na práce iných dodávateľov investora.

Čl.4

4.1
Zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z hodnoty nedokončených a nepredaných častí podľa čl. 6 zmluvy za každý začatý týždeň predĺženia je upravený záväzok zhotoviteľa previesť dielo v dohodnutom termíne podľa čl. 2 zmluvy.

4.2
Zmluvnú pokutu za škodu vo forme skutočnej alebo ako ušlý zisk zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi v prípade, že je vznik škody preukázaný.

4.3
V prípade situácie, kedy prekážky, ktoré zhotoviteľ nemohol predpokladať, prekonať, odvrátiť ich následky či odstrániť, vznikli nezávisle od jeho vôle a zabránili mu v splnení záväzku v dohodnutom termíne, je napriek tomu jeho povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu za predĺženie.

V Bratislave, dňa 9.9.2010

......................
objednávateľ
......................
zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa