Mandátna zmluva

Alternatívny názov: Zmluva o mandátnej činnosti

Popis: Pracujete na živnosť alebo máte iný obchodný záväzkový vzťah? Mandátna zmluva a jej vzor sa určite zídu. Ide o záväzok mandatára zariadiť pre mandanta určitú obchodnú záležitosť podľa dohodnutých podmienok.

vložené: 10.augusta 2010 14:31
zobrazené: 70744

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Mandátna zmluva

1.Mandant:
ABC, a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
registrovaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
zastúpená: Ján Vážny, konateľ
(ďalej len „mandant“)

a
2.Mandatár:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98 765 432
registrovaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ
(ďalej len „mandatár“)
uzavreli dňa 10.08.2010 podľa § 566 Obchodného zákonníka túto

MANDÁTNU ZMLUVU

Čl. I
Predmet zmluvy

Mandatár sa zaväzuje vykonávať pre mandanta nasledovné činnosti:
- spracovanie mzdovej agendy v súlade so zákonmi číslo:
 zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 zákon č. 5/2004 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
 zákon č. 461/2003 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
 zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
 zákon č. 563/1991 o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
a mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dohodnutú odmenu.

ČL. II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.
Mandatár je povinný postupovať pri výkone činnosti uvedených v čl. I s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť zariadením činnosti dosiahnutý a ktorý je mandatárovi známy. Je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.

2.
Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Od jeho pokynov a môže odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.

3.
Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandatárovi pri výkone jeho činností, je povinný poskytovať mu včas potrebné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto zmluvy vždy k ( poslednému dňu mesiaca- tak ako sa dohodnú, nutné spresniť pre každý jednotlivý prípad)..., inak mandatár nezodpovedá za riadne a včasné plnenie zmluvy.

4.
Mandant je povinný uhradiť faktúru mandatárovi v dohodnutom termíne.

Čl. III
Dohodnutá odmena

1.
Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dohodnutú odmenu za výkon činností podľa čl. I vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto Eur) mesačne, a to v lehote do 15. dňa nasledujúceho v mesiaci.

2.
Dohodnutá odmena bude mandatárovi vyplatená bezhotovostne na jeho bankový účet v Slovenskej sporiteľni číslo : 123456789/0900

Čl. IV
Spracovanie osobných údajov

1.
Mandatár bude v mene mandanta pri zabezpečovaní výkonu činností podľa čl. I tejto zmluvy spracúvať osobné údaje mandanta a jeho zamestnancov v rozsahu:
- meno, priezvisko
- bydlisko,
- rodné číslo
- zákonné poistenie
- vzdelanie

2.
Spracúvanie osobných údajov zahŕňa ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a uchovávanie na základe osobitných právnych predpisov, ktorými sú:
1. zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov
2. zákon č. 5/2004 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
3. zákon č. 461/2003 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
4. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
5. zákon č. 563/1991 o účtovníctve v znení neskorších predpisov
6. zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

3.
Osobné údaje spracúvané mandatárom môžu byť na základe osobitných predpisov uvedených v ods. 2 poskytnuté:
- príslušnému daňovému úradu
- Sociálnej poisťovni
- príslušnej zdravotnej poisťovni
- DDS

4.
Mandatár sa zaväzuje, že zabezpečí osobné údaje proti ich odcudzeniu, strate, poškodeniu, neoprávnenému prístupu, zmene a rozširovaniu (s výnimkou poskytnutia údajov v zmysle ods. 3).

5.
Mandatár sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou.

Čl. V
Zánik zmluvy

1.
Zmluvný vzťah medzi mandantom a mandatárom možno ukončiť:
- dohodou zmluvných strán
- výpoveďou zo strany mandanta
- výpoveďou zo strany mandatára
- z iných zákonom stanovených dôvodov.

2.
Mandant môže zmluvu kedykoľvek vypovedať. Výpoveď je účinná k poslednému dňu mesiaca, v ktorom mu bola výpoveď doručená.

3.
Od účinnosti výpovede mandanta je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zriaďovaním záležitostí.. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na primeranú časť odplaty.

4.
Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi.

5.
Ku dňu účinnosti výpovede mandatára zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, ja mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný (za vopred dohodnutú odmenu.)

6.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať s účinnosťou odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane, a to v prípade opakovaného závažného porušenia tejto zmluvy. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany mandanta sa považuje neposkytnutie súčinnosti alebo potrebných podkladov a informácií nevyhnutných na splnenie záväzku mandatára, ako aj neuhradenie faktúry mandantom. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany mandatára sa považuje zaúčtovanie údajov nezhodujúcich sa s poskytnutými podkladmi alebo nezodpovedajúcich požiadavkám platnej právnej úpravy.

7.
V prípade, ak zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí ku dňu 31. 12., je mandatár povinný vypracovať podklady na daňové priznanie mandanta za predchádzajúci kalendárny rok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluvy sa vyhotovuje na dobu neurčitú.

2.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno pre mandanta a druhé pre mandatára.

3.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak dôkazu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny, ABC a.s.
mandant
Miroslav Pekný, XYZ a.s.
mandatár

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa