Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Alternatívny názov: Ospravedlenie na súd

Popis: Nemôžete sa zúčastniť súdneho pojednávania z vážnych dôvodov? Ospravedlenenie neúčasti na pojednávaní je praktickým vzorom, ktorý je určený práve pre tento prípad. Ospravedlniť sa možno z rôznych dôvodov, treba ich však objasniť prípadne zdokladovať.

vložené: 1.júla 2011 10:05
zobrazené: 64600

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava


Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Dňa 20. júna 2011 som obdržal predvolanie na pojednávanie vo veci navrhovateľa Jana Vážneho proti odporcovi ......... o zaplatenie 3 000,- Eur s príslušenstvom, ktoré sa má konať dňa 11. 8. 2011 o 9.00 hod. v pojednávacej miestnosti č. dverí 127.

Tohto pojednávania sa nemôžem zúčastniť z dôvodu, že dlhodobo žijem v zahraničí, teda ešte v čase pred obdržaním predvolania zo strany súdu.

Týmto ospravedlňujem svoju neúčasť na pojednávaní, pričom sa pridržiavam tvrdení uvedených v návrhu, k úhrade žalovanej sumy zo strany žalovaného ani čiastočne doposiaľ nedošlo, preto žiadam súd, aby konal v mojej neprítomnosti a zaviazal odporcu na zaplatenie žalovanej sumy a trov konania, ktorých výška je vyšpecifikovaná v návrhu.

(Týmto žiadam vážený súd o ospravedlnenie mojej účasti na uvedenom pojednávaní a konanie v mojej neprítomnosti.)


Za pochopenie ďakujem.

Ján Vážny

Prílohy:
Fotokópie dokladov (letenka a pod.)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa