Žaloba o neúčinnosti kúpnej zmluvy

Alternatívny názov: Žaloba proti podvodnej kúpnej zmluve

Popis: Nájdite si vzor žaloby o neúčinnosti kúpnej zmluvy, v ktorej žalobca tvrdí, že žalovaný úmyselne predal svoj majetok, aby nemusel uhradiť svoj dlh.

vložené: 27.júla 2010 15:05
zobrazené: 6750

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o neúčinnosti kúpnej zmluvy

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Dňa 04.05.2008 som žalovanému, na základe kúpnej zmluvy, predal vozidla tov. zn. Škoda, obchodné označenie Octavia, RZ: 1A1 1111, VIN: ABC123ABC4567890A za cenu 4 000,- EUR, ktorá je splatná do jedného roku od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Čl. 2

2.1
Žalovaný do termínu, ktorý bol stanovený v nami uzatvorenej kúpnej zmluvy, svoj záväzok nesplnil a ani na opakované písomné výzvy k uhradeniu jeho dlžnej čiastky nereagoval. Behom osobnej schôdzky konanej dňa 30.06.2009, mi oznámil, že prišiel o zamestnanie a hausbót typ Madeline, vývobca Boat houses s.r.o., r. v. 2000, v hodnote 8 000,- EUR, ktorý bol do tej doby jeho jediným majetkom, predaj dňa 01.04.2009 uzatvorením kúpnej zmluvy jeho nevlastnému otcovi, Jurajovi Nemcovi, Mýtna 7, 854 01 Bratislava, čím mi znemožnil uspokojiť oprávnené nároky na umorenie pohľadávky, v tomto prípade jediným dostupným spôsobom, a to podaním návrhu na výkon rozhodnutia predajom hnuteľnej veci.

Čl. 3

3.1
Vzhľadom k tomu, že posledné tri roky žije žalovaný so svojím nevlastným otcom v jeho dome, neprichádza do úvahy, že by tento nepoznal úmysel žalovaného vyhnúť sa povinnosti uspokojiť veriteľa. Kúpna zmluva, na základe ktorej predal žalovaný v čl. 2.1 opísaný hausbót, bola uzatvorená medzi ním a osobou jemu blízkou v posledných troch rokoch. Tým, že žalovaný takto previedol svoj hausbót na nevlastného otca, dopustil sa, podľa môjho názoru, pokusu o trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona.

3.2
Či prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona a dôjde tým k začatiu konania proti žalovanému, bude súd riešiť ako predbežnú otázku.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Kúpna zmluva zo dňa 01.04.2008, ktorou žalovaný predal hausbót typ Madeline, výrobca Boat houses s.r.o., r.v. 2000 svojmu nevlastnému otcovi, Jurajovi Nemcovi, Mýtna 7, 854 01 Bratislava, je voči žalobcovi právne neúčinná.
Žalovaný je povinný nahradiť náklady konania do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 20.07.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch odporcov
Výsluch Miroslava Pekného
Kópia kúpnej zmluvy medzi odporcami
Písomné výzvy poslané žalovanému k uhradeniu pohľadávky žalobcu
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa