Žaloba o náhradu škody spôsobenú trestným činom

Alternatívny názov: Žiadosť o vydanie platobného rozkazu

Popis: Nájdite si vzor žaloby o náhradu škody spôsobenú trestným činom, ktorou žalobca žiada vydanie platobného rozkazu pre žalovaného, ktorého odsúdili za trestný čin vlámania, o náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená.

vložené: 5.augusta 2010 12:11
zobrazené: 15627

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o náhradu škody spôsobenej trestným činom

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o zaplatenie náhrady škody vo výške 733,- EUR

1.
Žalobca je vlastníkom rekreačnej chalupy č. p. 7A v oblasti Koliba, Bratislava. Dňa 02.03.2010 došlo k násilnému vlámaniu do tejto chalupy a odcudzeniu väčšieho množstva rôznych vecí. Tohto protiprávneho konania sa dopustil žalovaný.

2.
Násilným vniknutím do objektu žalobcu bola žalovaným žalobcovi spôsobená škoda vo výške 140,- EUR. Konkrétne ide o rozbité okno (zasklenie 10,- EUR), poškodené zárubne predných dverí (oprava 20,- EUR) a poškodený bezpečnostný zámok predných dverí (nákup a montáž nového zámku odbornou firmou 110,- EUR). Uvedené škody žalobca dokladá faktúrami za uskutočnené opravy.

3.
Žalovaný z objektu žalobcu odcudzil veci v celkovej hodnote 560,- EUR. Hodnota odcudzených vecí bola stanovená odborným vyjadrením v priebehu trestného konania. Konkrétne išlo o:
- televízor značky ORAVA 5894 v hodnote 240,- EUR
- radiomagnetofón značky ABC v hodnote 63,- EUR
- fotoaparát značky Zenit v hodnote 95,- EUR
- starožitný obraz v hodnote 80,- EUR
- 2 ručne maľované ikony v hodnote 56,- EUR
- kameninová forma na pečenie v hodnote 21,- EUR
- fľaša alkoholu (Rum tuzemský) za 5 EUR.

4.
Za vlámanie do objektu žalobcu a odcudzenie vecí bol žalovaný odsúdený rozsudkom Okresného súdu v Bratislave zo dňa 15.05.2010, sp. zn. 12A2/2010, kde súd toto konanie kvalifikoval ako trestné činy porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1,2 Trestného zákona a krádeže podľa § 212 ods. 1,2 písm. a) Trestného zákona. Žalobca ako poškodený bol so svojím nárokom na náhradu škody týmto rozsudkom odkázaný na konanie občianskoprávne. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 10.06.2010.

5.
Žalobca sa po právoplatnosti odsudzujúceho trestného rozsudku pokúsil žalovaného kontaktovať, aby sa s ním dohodol na náhrade škody. Na obyčajný list žalovaný nereagoval, doporučený list sa žalobcovi vrátil ako nedoručený s tým, že žalovaný si zásielku nevyzdvihol na pošte.

6.
S ohľadom na vyššie uvedené žalobca navrhuje, aby súd vydal nasledujúci

p l a t o b n ý r o z k a z :

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného rozkazu čiastku 700,- EUR a náklady na konanie vo výške 33,- EUR za zaplatený súdny poplatok.

V Bratislave, dňa 01.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkazy a prílohy:
- Peňažný doklad za zasklenie okna
- Peňažný doklad za opravu zárubní
- Faktúra za výmenu zámky
- Rozsdok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.05.2010, sp. zn. 12A2/2010
- Spis Okresného súdu Bratislava I v Bratislave sp. zn. 12A2/2010
- Výpis z katastra nehnuteľností týkajúci sa chalupy č. p. 7A v oblasti Koliba, Bratislava
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa