Návrh na vykonanie exekúcie

Alternatívny názov: Žiadosť o začatie exekúcie

Popis: Potrebujete začať proti dlžníkovi exekučné konanie? Využite návrh na vykonanie exekúcie adresovaný exekútorskému úradu. Praktický vzor na stiahnutie.

vložené: 16.mája 2014 11:34
zobrazené: 6434

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Exekútorský úrad Bratislava
JUDr. Ján Vážny
súdny exekútor
Nábrežná 14
841 01 Bratislava

Oprávnený:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
825 02 Bratislava
štátne občianstvo: SR
nar. 15.8.1972
r.č. 720815/1234
Povinný:
Juraj Nemec Hospodárska 85
812 01 Bratislava
štátne občianstvo: SR
nar. 29.7.1975
r.č. 750729/9876
Návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie 1 000,- eur s prísl.

Dvojmo
Prílohy podľa textu

I.

Platobným rozkazom Okresného súdu Bratislava I, č. k. 00Ao/0000/2013-05 zo dňa 12.5.2013 bol povinný zaviazaný zaplatiť oprávnenému sumu vo výške 1 000,- eur spolu s úrokom s omeškania 8% ročne od 1.8.2012 do zaplatenia a zaplatiť navrhovateľom náhradu trov konania vo výške 30,- eur.

Exekučný titul nadobudol právoplatnosť dňa ........ a stal sa vykonateľným dňa ............. .

Dôkaz:
exekučný titul – Platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava I, č.k. 00Ao/0000/2013-05
II.

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný nesplnil do dnešného dňa ani čiastočne to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie ako oprávnený v zmysle § 38 Exekučného poriadku

n a v r h u j e m,

aby súdny exekútor JUDr. Ján Vážny, Exekútorský úrad Bratislava vykonal exekúciu na podklade platobného rozkazu Okresného súdu Bratislava I, č.k. 00Ao/0000/2013-05 zo dňa 12.5.2013 a vymohol tak od povinného niektorým spôsobom podľa § 63 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti:
1. dlžnú sumu vo výške 1 000,- eur,
2. spolu s úrokom z omeškania 8% ročne zo sumy 1 000,- eur od 1.8.2012 do zaplatenia,
3. trovy konania 30,- eur,
4. súdny poplatok za vydanie poverenia vo výške 16,50 eur, ako aj trovy exekúcie.

Oprávnený vyhlasuje, že v tejto veci neprebieha v Slovenskej republike žiadne iné exekučné konanie a že proti povinnému nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Oprávnený súhlasí s predajom nehnuteľností vo vlastníctve povinného a udeľuje exekútorovi súhlas na zriadenie exekučného záložného práva k týmto nehnuteľnostiam.

Oprávnený súhlasí, aby povinný vymáhanú čiastku uhradil na účet exekútora a tiež, aby všetky úhrady v exekučnom konaní boli poukazované na účet exekútora s tým, že exekútor si odpočíta z vymoženej čiastky prislúchajúcu časť trov exekúcie a zvyšok vymoženej čiastky uhradí na účet oprávneného č. 123456789/1234 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS: 123456.

Oprávnený splnomocňuje exekútora na prihlasovanie vymáhanej pohľadávky oprávneného do dražieb uskutočňovaných inými súdnymi exekútormi, dražobnými spoločnosťami, alebo inými oprávnenými orgánmi a osobami a tiež do dedičského konania, v ktorom je povinný poručiteľom.


V Bratislave, dňa 7.5.2014

Oprávnený: Miroslav Pekný

Prílohy:
- platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava I, č.k. 00Ao/0000/2013-05 – dvojmo
- kolok v hodnote 16,50 Eur
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa