Žaloba o rozšírenie spoločného majetku manželov do predchádzajúceho rozsahu

Alternatívny názov: Rozšírenie spoločného majetku do pôvodného stavu po skončení podnikania

Popis: Vyberte si vzor žaloby,ktorou sa opäť rozširuje spoločný majetok manželov do pôvodného rozsahu po tom, čo bol zúžení z dôvodu podnikania jedného z manželov.

vložené 7.mája 2010 14:23 | zobrazené: 3 748x | stiahnuté: 478x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o rozšírenie spoločného majetku manželov do predchádzajúceho rozsahu

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žalovaná:

Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žaloba o rozšírenie spoločného majetku manželov do predchádzajúceho rozsahu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

So žalovanou sme uzavreli manželstvo dňa 01.09.1998 na Mestskom úrade v Bratislave I., pričom naše manželstvo stále trvá a je bezdetné.

1.2

Rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 02.08.2009, č.j. 1A 123/2009-12, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12.10.2009, bol na návrh manželky zúžený náš spoločný majetok podľa § 143a odst. 1 Obč. zák., pretože som sa dostal do finančnej tiesne vďaka prevádzkovanej živnosti, ktorej druhom bola pohostinská činnosť.

Čl. 2

2.1

Reštauráciu, ktorú som prevádzkoval v prenajatých priestoroch, už nevlastním a nájomnú zmluvu s majiteľom domu, kde bola umiestnená, som vypovedal. Za odstupné som ju prenechal inému prevádzkovateľovi. Ďalej mi Živnostenský odbor Obvodného úradu v Bratislave I., ktorý živnostenský list vydal, zrušil rozhodnutím zo dňa 12.11.2009, č.j. 987/AbC/2009, na základe mojej žiadosti, živnostenské oprávnenie k 14.11.2009. Nemám už teda oprávnenie k podnikateľskej činnosti. Odstupné stačilo na pokrytie vzniknutých pohľadávok i náhradu majetku, vtedy v spoločnom majetku manželov, ktorý som odpredal, za účelom získania prostriedkov pre svoju živnosť. V súčasnosti som zamestnaný a môj čistý mesačný príjem predstavuje približne 510,- EUR mesačne.

Čl. 3

3.1

Navrhujem preto vydanie tohto
rozsudku:

Spoločný majetok manželov Jána a Márie Vážnych, zúžené rozsudkom Okresného súdu v Bratislave zo dňa 12.10.2009, č. j. 1A 123/2009-12, sa rozširuje do predchádzajúceho rozsahu. Žiadny z účastníkov nemá nárok na náhradu nákladov konania.

V Bratislave dňa 10.03.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Kópia rozhodnutia Živnostenského odboru Obvodného úradu Bratislava I. v Bratislave z 12.11.2009
Výsluch účastníkov
Spis miestneho súdu sp. zn. 1A 123/2009
Kópia kúpnej zmluvy o finančnom vyrovnaní za vybavenie reštaurácie zo dňa 01.11.2009
Kópia zrušenia nájomnej zmluvy zo dňa 1.11.2009
Potvrdenie o bezdlžnosti
Kópia sobášneho listu
Potvrdenie o zamestnaní

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o rozšírenie spoločného majetku manželov do predchádzajúceho rozsahu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 979 883

Dnes: 4 216

Počet zobrazených vzorov: 18 845 472

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 804