Ponúkame vám vzor návrhu na zrušenie BSM počas trvania manželstva jedného z manželov z dôvodu, že druhý je závislým na hracích automatoch a míňa spoločné prostriedky manželov.
Vložené: 11.februára 2013 10:41
Zobrazené: 31 911 x
Stiahnuté: 53 x
Nájdite si vzor prehlásenia, v ktorom jeden z manželov prehlasuje, že daný majetok je vo výlučnom vlastníctve druhého z manželov a nie je predmetom spoločného majetku.
Vložené: 29.apríla 2010 15:24
Zobrazené: 29 276 x
Stiahnuté: 838 x
Nájdite si vzor návrhu na schválenie právneho úkonu za maloletého rodičmi v prípade, že chcú naňho previesť časť majetku pred dovŕšením jeho plnoletosti.
Vložené: 10.mája 2010 08:37
Zobrazené: 19 772 x
Stiahnuté: 1 112 x
Nájdite si návrh k súdu o povolenie uzavrieť manželstvo medzi maloletými účastníkmi, so súhlasom rodičov.
Vložené: 7.mája 2010 16:06
Zobrazené: 14 418 x
Stiahnuté: 815 x
Ponúkame vám vzor návrhu na zmenu priezviska maloletého dieťaťa, v ktorom navrhovateľka uvádza dôvod návrhu.
Vložené: 30.augusta 2010 10:07
Zobrazené: 12 289 x
Stiahnuté: 551 x
Ponúkame radu a vzor žaloby pre prípad, že jeden z manželov je závislý na automatoch, rozpredáva spoločný majetok a druhý preto požaduje pridelenie spoločného majetku na jeho stranu
Vložené: 29.apríla 2010 14:57
Zobrazené: 5 506 x
Stiahnuté: 378 x
Ponúkame žalobu o zúženie spoločného majetku manželov, ktorú padáva manželka z dôvodu, že manžel podniká a ocitol sa vo finančnej tiesni
Vložené: 7.mája 2010 14:56
Zobrazené: 4 878 x
Stiahnuté: 372 x
Vyberte si vzor žaloby,ktorou sa opäť rozširuje spoločný majetok manželov do pôvodného rozsahu po tom, čo bol zúžení z dôvodu podnikania jedného z manželov.
Vložené: 7.mája 2010 14:23
Zobrazené: 4 114 x
Stiahnuté: 478 x