Prehlásenie

Alternatívny názov: Písomné prehlásenie, že nie ste vlastníkom danej veci.

Popis: Nájdite si vzor prehlásenia, v ktorom jeden z manželov prehlasuje, že daný majetok je vo výlučnom vlastníctve druhého z manželov a nie je predmetom spoločného majetku.

vložené: 29.apríla 2010 15:24
zobrazené: 29276

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Prehlásenie

Ja, dolu podpísaný, Ján Vážny, prehlasujem, že osobný automobil tov. zn. Seat, obch. označenie Ibiza, RZ 1A2 3456, VIN: ABC1234567890KL1M je výlučným vlastníctvom mojej manželky Márie Vážnej, rodné číslo 987654/3210.
Toto vozidlo dostala manželka darom od svojej matky, Daniely Nemcovej, Prievozská 25, 852 02 Bratislava. Vozidlo preto nie je predmetom spoločného majetku manželov.

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Ján Vážny

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa