Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva

Alternatívny názov: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas manželstva

Popis: Ponúkame vám vzor návrhu na zrušenie BSM počas trvania manželstva jedného z manželov z dôvodu, že druhý je závislým na hracích automatoch a míňa spoločné prostriedky manželov.

vložené: 11.februára 2013 10:41
zobrazené: 31911

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka:
Mária Vážna, rod. Horváthová
nar. 15.12.1980
bytom Nábrežná 14
814 02 Bratislava
Odporca:
Ján Vážny
nar. 4.5.1978
bytom Nábrežná 14
814 02 Bratislava
Súdny poplatok vo výške 165,50€ uhradený kolkom
D v o j m o


Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva podľa § 148 ods. 2 OZ

Čl. 1

1.1
S odporcom sme uzavreli manželstvo dňa 10.06.2005 pred orgánom registrovanej cirkvi a to v rímskokatolíckom kostole sv. Jozefa v Bratislave. V knihe manželstiev Matričného úradu Bratislava I je zapísané vo zväzku 26, ročník 2005, na strane 42, pod poradovým číslom 35.
U mňa ako aj u odporcu ide o prvé manželstvo. Z manželstva sa nám dňa 30.04.2007 narodil syn Milan. Obaja účastníci sme slovenskí štátni občania a žijeme spolu na adrese: Nábrežná 14, 814 02 Bratislava.

1.2
Odporca neustále navštevuje herne a kasína a tam na výherných automatoch utráca takmer celú svoju mzdu, ale aj naše spoločné peniaze určené na domácnosť. Táto situácia trvá už od roku 2009, takže evidentne sa stal na týchto automatoch závislý, čo však popiera a na liečenie tiež odmieta ísť. Navyše začal predávať spoločné veci, aby získal ďalšie prostriedky.

Čl. 2

2.1
V tejto situácii by ďalšie trvanie spoločného majetku podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka odporovalo dobrým mravom, pretože žalovaný sa stáva spoluvlastníkom vecí, ktoré obstarávam výhradne zo svojho príjmu.

Čl. 3

3.1
Dôvodne sa domnievam, že sú splnené zákonné predpoklady na zrušenie nášho bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva. Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Súd zrušuje za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, účastníkov Márie Vážnej, rod. Horváthovej a Jána Vážneho, ktoré vzniklo dňa 10.06.2005 uzavretím manželstva zapísaného v knihe manželstiev Matričného úradu Bratislava I, vo zväzku 26, ročník 2005, na strane 42, pod poradovým číslom 35. a toto zaniká dňom právoplatnosti rozsudku. Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

V Bratislave, dňa 11.2.2013

Mária Vážna

navrhovateľka

Prílohy:
Sobášny list odporcov
Výsluch odporcov
Výsluch rodičov odporcov Milana a Aleny Horváthových a Petra a Daniely Vážnych
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa