Zmluva o nadstavbe bytov

Alternatívny názov: Zmluva o nadstavbe

Popis: Nájdite vzor zmluvy o nadstavbe bytov, v ktorej sú presne upravené práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

vložené: 16.augusta 2010 16:11
zobrazené: 7523

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o nadstavbe bytov

(podľa § 21 zákona č. 182/1993 Z. z.)

Účastník zmluvy č. 1:
Peter Mladý
nar. 20. 7. 1950, rodné číslo: 12325/9856
trvalo bytom Nábrežná 15, 569 63 Bratislava
(ďalej len účastník zmluvy č. 1)

a

Účastník zmluvy č. 2:
Hana Silná, rod. Belasová
nar. 18.8. 1960, rodné číslo: 569632/8745 trvalo bytom Romanova 12, 596 69 Bratislava
(ďalej len účastník zmluvy č. 2)
uzatvárajú podľa § 21 zákona č. 182/1993 Z. z. nasledujúcu zmluvu o nadstavbe bytov:

I.

Predmetom tejto zmluvy je vybudovanie nadstavby nad nehnuteľnosťou patriacou účastníkovi zmluvy č. 1 a výstavba strechy.

II.

Účastník zmluvy č. 1 je jediným a výlučným vlastníkom bytového domu nachádzajúceho sa v Bratislave, na Nábrežnej ulici č. 15, v rozlohe 350 m2, prízemná murovaná stavba postavená na parcele č. 677 katastrálneho územia Bratislava I, Správa katastra Bratislava I. Predmetná nehnuteľnosť je zapísaná správou katastra na liste vlastníctva č. 123.
Účastník zmluvy č. 1 vyhlasuje, že vo výkone svojho vlastníckeho práva k uvedenej nehnuteľnosti nie je obmedzovaný iným vecným či záväzkovým právom, ktoré by mohlo brániť realizácii nadstavby.

III.

Obaja účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že na nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy účastník zmluvy č. 2 zabezpečí na svoje náklady vybudovanie nadstavby jednopodlažných bytov a výstavbu strechy, ktorú sa súčasne zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo vybudovať a následne ju udržiavať v riadnom stave.
Účastník zmluvy č. 1 dáva výslovný súhlas účastníkovi zmluvy č. 2 k tomu, aby tento vybudoval v lehote určenej v tejto zmluve nadstavbu jednopodlažných bytov.

IV.

Výlučným a jediným vlastníkom postavených bytov sa stane účastník zmluvy č. 2.
Obaja účastníci tejto zmluvy sa dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu stávajú spoluvlastníkmi spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami sú: základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú: výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Veľkosť spoluvlastníckych podielov zmluvných strán sa vypočíta podľa pomeru podlahovej plochy jednotlivých bytov a obytných miestností na prízemí k úhrnu podlahových plôch nachádzajúcich sa v celom dome.
Na správu domu sa zriadi spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Do zriadenia spoločenstva sú oprávnení zastupovať vlastníkov bytov obaja účastníci spoločne.

V.

Z dôvodu, že pozemok, na ktorom sa nachádza dom, nie je právne vysporiadaný, táto dohoda sa netýka právnych pomerov k pozemku.

VI.

Obaja účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že dňom zápisu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností je účastník zmluvy č. 2 oprávnený začať vykonávať stavbu jednopodlažných bytov a strechy.
Účastník zmluvy č. 1 sa zaväzuje umožniť osobám vykonávajúcim stavebné práce prístup na stavbu a strpieť všetky práce súvisiace s výstavbou bytov a strechy.
Účastník zmluvy č. 2 sa zaväzuje zabezpečiť výkon stavebných prác tak, aby čo najmenej rušili užívateľov domu.
Účastník zmluvy č. 2 sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť odber vody, plynu a elektrickej energie, ako aj odvoz smetí zo staveniska.
Účastník zmluvy č. 2 zodpovedá za škodu, ktorá vznikne pri výstavbe bytov a strechy.
Účastník zmluvy č. 2 sa zaväzuje, že najneskôr do 30 dní podpisu tejto zmluvy požiada príslušný stavebný orgán o vydanie stavebného povolenia na nadstavbu jednopodlažných bytov a strechy.
Účastník zmluvy č. 2 sa zaväzuje dokončiť stavebné práce v lehote 18 mesiacov od udelenia stavebného povolenia príslušným úradom.

VII.

Účastníci zmluvy svojimi podpismi potvrdzujú, že ich vôľa prejavená v tejto zmluve bola slobodná, vážna a bez omylu.
Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pričom každá so zmluvných strán si ponechá jeden exemplár.


V Bratislave, dňa 16. augusta 2010

....................
Peter Mladý 
....................
Hana Silná

                    

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa