Zmluva o nadstavbe bytov a prevode spoluvlastníckeho podielu

Alternatívny názov: Dohoda o nadstavbe

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o nadstavbe bytov a buďte si istí, že stavebný proces prebehne ako má.

vložené: 18.augusta 2011 09:28
zobrazené: 6090

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o nadstavbe bytov, prevode spoluvlastníckeho podielu a rekonštrukčných prácach na obytnom dome ..................................................................................
uzavretá podľa § 21 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v znení zákona NR SR č. 151/1995 Z.z. a Zák. č. 367/2004 Z.z.

Zmluvné strany:

1.
Stavebník a zároveň
obstarávateľ stavby:
......................................................
Zastúpený: ...................................................... konateľ spoločnosti
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ...................................................., Oddiel: ......................................................, Vložka č.: ......................................................
(ďalej ako „zmluvná strana 1/“)

a

2.
Vlastníci bytov (spolu s podielmi na spoločnom majetku podľa katastra)

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
(ďalej ako „zmluvná strana 2/“)

I. Úvodné ustanovenia

/1/ Zmluvná strana 2/ sú vlastníci bytov a nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach, príslušenstve v bytovom dome na ulici ....................................................... .

/2/ Spoločnými časťami a príslušenstvom domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a určené na spoločné užívanie a to základy domu, strešná konštrukcia, obvodové murivo, zvislé a vodorovné konštrukcie nosné, izolačné konštrukcie proti vode a vlhkosti, izolačné konštrukcie tepelné, priečelie, vchod, schodisko, chodba, odkvapový chodník, trvalé porasty, spevnené plochy a ploty /príslušenstvo/

/3/ Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, a to SKT, bleskozvod, komínové teleso, vodonosné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky a všetky rozvody, po prípojky v bytoch, okná, dvere na spoločných častiach domu, odkvapové žľaby a zvody, plynomer, rozvody TÚV a teplonosné média existujúce a budúce.

/4/ Veľkosť spoluvlastníckych podielov jednotlivých zmluvných strán na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu podľa veľkosti podlahovej plochy bytov sú:
............................................... .

II. Predmet zmluvy

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že na streche a v priestore spoločných častí a zariadení domu, ktoré sú predmetom spoluvlastníctva zmluvnej strany 2, zmluvná strana 1/ za podmienok dohodnutých touto zmluvou nadstaví poschodia, v zmysle dohodnutej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, s tým že zmluvná strana 1 sa stane výlučným vlastníkom novovybudovaných bytov s príslušenstvom.
/2/ Súbežne s realizáciou nadstavby domu zmluvná strana 1/ vykoná súbor rekonštrukčných prác, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.

/3/ Existujúce pivničné priestory prislúchajúce k jednotlivým bytom doterajších vlastníkov ostávajú v nezmenenej forme a rozlohe. Vlastníctvo priestorov vylúčených pre účely tejto zmluvy zo spoločných zariadení domu ako aj vlastníctvo existujúcich pivničných priestorov prislúchajúcich k jednotlivým bytom doterajších vlastníkov ostávajú nedotknuté.

III. Dohoda o stavebníkoch

/1/ Stavebníkom bytov v nadstavbe bude zmluvná strana 1/.

/2/ Všetky stavebné náklady spojené s nadstavbou ako aj náklady spojené s rekonštrukciou častí domu určených touto zmluvou, náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie statického posudku, náklady na stavebné konanie a kolaudáciu vrátane správnych poplatkov, poplatkov za osvedčenie pravosti podpisov na tejto, ako i súvisiacich zmluvách, a náklady na likvidáciu stavebných odpadov bude financovať zmluvná strana 1/ .

/3/ Vo veciach súvisiacich s nadstavbou bytov môže zmluvná strana 1/ svojím zastupovaním poveriť aj tretie osoby, pričom poverenie musí oznámiť a konzultovať so splnomocnenými zástupcami zmluvnej strany 2/ pred podpisom takejto zmluvy. Zmluvná strana 1/ nemôže bez odsúhlasenia zmluvnou stranou 2/ cedovať svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu stranu.

/4/ Stavebník – zmluvná strana 1/ tejto zmluvy sa zaväzuje ukončiť realizáciu prác špecifikovaných touto zmluvou do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pričom túto dobu môže predĺžiť len v zmysle zákonných ustanovení o zásahu vyššej moci ako aj z dôvodu nepriaznivého zrážkového počasia, kvôli ktorému dôjde k prerušeniu stavebných prác. Podkladom pre takúto situáciu je štatistika SHMÚ, ktorú je zmluvná strana 2/ povinná rešpektovať. Zmluvná pokuta pre zmluvnú stranu 1/ za oneskorenie ukončenia realizačných prác z iných, ako vyššie uvedených dôvodov, je 0,01% z ceny rozpočtu za každý i začatý deň oneskorenia. Zmluvná pokuta nemôže byť uplatnená v prípade, že zmluvná strana 2/ si nesplní povinnosti uvedené v čl. VII, ods. 2 tejto zmluvy. Podkladom pre takýto stav je platný zápis v stavebnom denníku.

IV. Rozloha nových bytov a ich umiestnenie

/1/ Novovybudované byty v nadstavbe v zmysle článku II. Ods. 1 tejto zmluvy , budú postavené na streche bytového domu na ulici ............................................... podľa projektovej dokumentácie nadstavby schválenej zmluvnou stranou 2 tejto zmluvy a príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní.

/2/ Celková výmera podlahovej plochy jednotlivých bytov bude určená podľa projektovej dokumentácie a následne uvedené v kolaudačnom rozhodnutí. Stavebníci pri zmene plochy vypracujú dodatok k zmluve o nadstavbe s prepočtom spoluvlastníckych podielov.

/3/ Veľkosť spoluvlastníckeho podielu bude upresnená po vypracovaní projektu skutočného vyhotovenia stavby a bude vyjadrená zlomkom.

V. Vlastníctvo bytov

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že výlučným vlastníkom novovybudovaných bytov s príslušenstvom bude zmluvná strana 1/ .

/2/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje, že zmluvnej strane 2 okamžite oznámi dátum nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia a kópiu doručí do troch pracovných dní zmluvnej strane 2 alebo jej splnomocnenému zástupcovi.

/3/ Vlastníctvo zmluvnej strany 1/ podľa ods. 1. tohto článku k jednotlivým novovybudovaným bytom vznikne dňom, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie príslušného stavebného úradu o ich kolaudácii, po podaní návrhu na vklad príslušnej Správe katastra a po povolení vkladov.

VI. Spoluvlastníctvo spoločných častiach,
spoločných zariadení a príslušenstva domu

/1/ Dňom, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie príslušného stavebného úradu o kolaudácii bytov a rekonštrukčných prác na dome, zanikne zmluvným stranám podielové spoluvlastníctvo k strešným priestorom, kde budú nové byty nadstavené. Týmto dňom sa súčasne zmení veľkosť spoluvlastníckych podielov zmluvných strán na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu.

/2/ Veľkosť spoluvlastníckych podielov zmluvných strán na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a príslušenstve po kolaudácii nadstavby bude uvedená po prepočte spoluvlastníckych podielov, prípadne na základe znaleckého posudku.

VII. Osobitné dojednania

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zápisom tejto zmluvy do katastra nehnuteľností je zmluvná strana 1/ oprávnená užívať strechu na účel dojednaný touto zmluvou, t j. na nadstavbu bytov nad vchodmi......................................... .

/2/ Zmluvná strana 2/ sa zaväzuje, že vlastníci strpia všetky nevyhnutné práce súvisiace s nadstavbou bytov, najmä umožnia osobám vykonávajúcim stavebné práce vstup do domu a v nevyhnutnom prípade vstup do bytov, ktorých sú vlastníkmi za účelom technickej obhliadky pred a v priebehu stavebných a rekonštrukčných prác.

/3/ Súbežne zmluvná strana 2/ sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 1/ súčinnosť v stavebnom a kolaudačnom konaní z vecného a časového hľadiska, ďalej je povinná sa záväzne vyjadriť k projektovej dokumentácii nadstavby pre účely stavebného konania do 30 kalendárnych dní po predložení projektovej dokumentácie na preštudovanie a spripomienkovanie.

/4/ Zmluvná strana 2/ sa zaväzuje, že v prípade zastavenia alebo prerušenia konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle tejto zmluvy, poskytne zmluvnej strane 1/ náležitú súčinnosť v súvislosti so zápisom vlastníckych práv do katastra nehnuteľností.

/5/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje vykonávať stavebné práce tak, aby v čo najmenšej miere a rozsahu bol rušený pokoj a poriadok v dome a aby vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome ako i nájomcovia v dome neboli nad mieru primeranú pomerom rušení a ohrozovaní vo výkone ich vlastníckych a užívacích a nájomných práv. Schodištia bude využívať len na práce, ku ktorým sa nemožno dostať vonkajším výťahom, po vykonaní práce zabezpečí vyčistenie schodišťa a uzamknutie vchodových vstupných dverí do objektu. Zmluvná strana 2/ je povinná strpieť v nevyhnutnej miere obmedzenie ich užívacích práv k bytom a nebytovým priestorom súvisiace s výkonom rekonštrukčných prác a realizáciou nadstavby (napr. búracie práce, vstup do bytov za účelom výmeny rozvodov vody a pod.). Práce sa budú vykonávať v čase od 7.00 do 19.00.

/6/ Zmluvná strana 1/ je povinná v čo najkratšom čase nahradiť alebo odstrániť vlastníkom všetky prípadné škody, ktoré im v súvislosti s nadstavbou bytov a rekonštrukciou časti domu vzniknú, v najskoršom možnom čase od zaznamenania škody v stavebnom denníku.

/7/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti tejto zmluvy požiadať stavebný orgán o vydanie stavebného povolenia na nadstavbu bytov a rekonštrukčné práce a to tým spôsobom, že spolu so žiadosťou predloží stavebnému úradu všetky zákonom predpísané náležitosti.

/8/ Zmluvné strany sa dohodli, že na kolaudácii sa okrem stavebníkov majú právo zúčastniť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.

/9/ Termín kolaudačného konania bude v zmysle príslušného stavebného zákona vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome riadne a včas oznámený.

/10/ V prípade nesplnenia záväzku uvedeného v čl. III., ods. 4. sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome oprávnení od zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škôd, ktoré im takýmto konaním stavebníka vznikli. K porušeniu záväzku nedôjde, ak vzhľadom na okolnosti prípadu nie je možné od stavebníka jeho splnenie v dojednanej lehote spravodlivo požadovať v prípade nečinnosti orgánov štátnej správy alebo územnej samosprávy, neposkytnutia súčinnosti, resp. porušenia povinností alebo záväzkov zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

/11/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje predložiť zmluvnej strane 2/ do 60 dní po podpísaní tejto zmluvy na vyjadrenie:
a/ projektovú dokumentáciu nadstavby bytov
b/ projekt rekonštrukčných prác v dome aj s časovým harmonogramom a špecifikáciou použitia materiálu , a výkresovou dokumentáciou tak, aby nemohli vzniknúť nejasnosti.

/12/ Zmluvná strana 1/sa zaväzuje, že v prospech zmluvnej strany 2/ na vlastné náklady , t.j. nepeňažným plnením uhradí hodnotu prevodu spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu k novovybudovaným bytom nad vchodom ............................................tým, že po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na nadstavbu a ostatné rekonštrukčné práce zabezpečí:
- Napr.: opravu fasády domu zateplením podľa projektovej dokumentácie zateplenie bytového domu .....................................
- Napr.: farebné riešenie fasády podľa dohody
- ...........................................................
- ...........................................................
- ...........................................................
/13/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje predložiť zmluvnej strane 2/ alebo jej splnomocnenému zástupcovi statický posudok na dom do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy, projektovú dokumentáciu nadstavby a projekt rekonštrukčných prác do 60 dní od účinnosti tejto zmluvy a súčasne sa zaväzuje doručiť návrh na zápis tejto zmluvy do katastra nehnuteľnosti a zaplatiť príslušný správny poplatok.

/14/ Zmluvná strana 2/oboznámila zmluvnú stranu 1/, že súčasne s vlastníctvom novopostavených bytov vznikne k bytom záložné právo v zmysle ust. § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, bytov, spoločných častí, zariadenia a príslušenstva domu a pozemku.
Zmluvná strana 2/ súčasne prehlasuje, že na predmetnom dome nachádzajúcom sa na ulici ................................. a jeho spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve neviaznu ku dňu podpisu tejto zmluvy žiadne právne vady, zaťaženia záložnými právami, vecnými bremenami, daňovými alebo inými nedoplatkami o ktorých nebola zmluvná strana 1/ písomne oboznámená.

/15/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje odovzdať v kópii správcovi domu do 15 dní po kolaudácii stavby revízne správy elektro, plyn, bleskozvod a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

/16/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje poistiť stavbu vrátane poistenia dodávateľmi stavebných prác. Poistenie sa vzťahuje na poistenie nadstavby, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním prác tretími osobami. Zmluvami o poistení sa zmluvná strana 1/ preukáže splnomocneným zástupcom zmluvnej strany 2/ pred začiatkom stavebných prác.

/17/ Zmluvná strana 2/ poskytne zmluvnej strane 1/ bezodplatne do užívania plochy na dočasné skládky materiálu na vzájomne dohodnutom mieste za domom.

/18/ Zmluvná strana 1/ ku dňu začatia prác zabezpečí samostatné meranie vody a elektrickej energie.

/19/ Zmluvná strana 1/ zabezpečí počas výstavby priebežné upratovanie spoločných častí a zariadení domu.

/20/ Stavenisko bude po vydaní stavebného povolenie zápisnične odovzdané s príslušnou fotodokumentáciou súčasného stavu domu.

/21/ Zmluvná strana 1/ oznámi 48 hodín vopred prípadnú odstávku médií obvyklou výveskou v dome.

/22/ Zmluvná strana 1/ bude zásobovať stavbu materiálom prostredníctvom stavebného výťahu s možnosťou používať schodisko domu len v nevyhnutnom rozsahu pri prácach na výťahu, výmene rozvodov vody, kanalizácie a okien a bude dodržiavať režim stavby s pracovným pokojom 19,00 – 07,00 hod. V prípade nutnosti vykonať práce mimo určenú dobu, je potrebný súhlas zmluvnej strany 2/, prípadne jej splnomocneného zástupcu. Obmedzenie sa netýka možného neodkladného havarijného zásahu, ktorého odstránenie je možné vykonať aj bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

/23/ Zmluvná strana 2/ je povinná v prípade prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru uvedeného v zmluve oboznámiť kupujúceho s existenciu tejto zmluvy /nadstavba a rekonštrukčné práce na dome/ a kupujúceho v kúpnej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru zaviazať pristúpením k tejto zmluve.

/24/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje realizovať odkrytie strešného plášťa len po zabezpečení proti poveternostným vplyvom, pričom zabezpečenie sa vykoná aj pri technologických alebo pracovných prestávkach.

/25/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje zachovať funkčnosť odvetrania kanalizácie.

/26/ Zmluvná strana 2/ má právo určiť vlastný stavebný dozor na vlastné náklady.

/27/ Zmluvná strana 1/ v prvom kole ponúkne novovybudované byty len terajším vlastníkom bytov.

/28/ Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že všetky právne úkony súvisiace s podpisom tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, rokovaní pred orgánmi štátnej správy a samosprávy , podpisov právnych dokumentov, a iných ďalších dokumentov oprávňujú a poverujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici .......................................... konať a podpisovať:

Domovú samosprávu .............................................. v zastúpení splnomocnených členov

VIII. Správa domu

Zmluvná strana 1/ vyhlasuje, že dňom právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí, pristúpi k zmluve o výkone správy domu s bytovým podnikom sro. Počas výstavby odo dňa zápisničného prevzatia uzatvoria so správcom dohodu o poskytovaní služieb počas doby výstavby.

IX. Záverečné ustanovenia

/1/ Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z ktorých zmluvná strana 1 obdrží tri vyhotovenia a zmluvná strana 2 dve vyhotovenia.

/2/ Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali.

/3/ Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom povolenia vkladu do príslušného katastra nehnuteľností.

/4/ Zmluvné strany sa dohodli, že návrh do katastra nehnuteľnosti podá zmluvná strana 1/.

/5/ V prípade odstúpenia od tejto zmluvy zmluvnou stranou 2/ s výnimkou dôvodov na strane stavebníka podľa čl. III ods. 4 a čl. VII ods. 10, zmluvná strana 2/ uhradí zmluvnej strane 1/ všetky náklady vynaložené ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy, najmä náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, expertízami, rekonštrukčnými prácami domu, ako aj výstavbou a obstarávacím konaním predmetnej nadstavby bytov.

/6/ V prípade zmeny stanoviska zo strany stavebných expertov alebo stavebného úradu vo veci povolenia nadstavby, sa zmluvná strana 1/ so zmluvnou stranou 2/ dohodne na ďalšom postupe ohľadom realizácie nadstavby /zmena projektu, zmena zastavanej plochy, veľkosť spoluvlastníckych podielov zmluvných strán a zmena podmienok zmluvy/

/7/ Zmluvná strana 1/ sa zaväzuje, že rozsah investícii a rekonštrukčných prác aj v prípade zmien uvedených v ods. 6 tohto článku ostáva nezmenený.

/8/ Zmluvná strana 2/ tejto zmluvy po odsúhlasení projektovej dokumentácie nadstavby bytového domu na ................................................, touto zmluvou splnomocňujú stavebníka – zmluvnú stranu 1/ tejto zmluvy konať vo veci vydania stavebného povolenia na nadstavbu a rekonštrukciu bytového domu v zmysle tejto zmluvy.

/9/ Zmluvná strana 2/ splnomocňuje .......... a .......... na zastupovanie a konanie so stavebníkom vo veci poskytnutia súčinnosti špecifikovanej touto zmluvou. Splnomocnenec je oprávnený konať vo veciach zmeny zmluvných podmienok dohodnutých v tejto zmluve len po predchádzajúcom súhlase domovej samosprávy.


V ............................. dňa ..........
..........................................
zmluvná strana 1
.........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

vlastníci bytov / zmluvná strana 2

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa