Žaloba o vysťahovanie žalovaného z bytu

Alternatívny názov: Vypratanie bytu bez nároku na náhradné ubytovanie po zániku nájomnej zmluvy

Popis: Ponúkame vzor žaloby, v ktorej prenajímateľ ako žalobca žiada, aby nájomca vypratal byt, pretože mu skončila platnosť nájomnej zmluvy a ten to odmieta.

vložené: 19.apríla 2010 17:54
zobrazené: 7530

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
bytom rovnakým
r.č. 987654/3210
Žaloba o vysťahovanie žalovaného z bytu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
DvojmoČl. 1

1.1
Podľa kúpnej zmluvy zo dňa 12.03.2004 som výlučným vlastníkom bytu 3 + kk s príslušenstvom v dome č. 14 na Nábrežnej ulici v Bratislave.

Čl. 2

2.1
Dňa 02.04.2008 sa ku mne žalovaný, ktorý je mojím nevlastným bratom zo strany otca, nasťahoval, pretože sa medzi ním a jeho družkou rozpadol dlhodobý vzťah a zostal sám a úplne bez prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že som jeho posledný príbuzný, ponúkol som mu možnosť bývania u mňa doma, avšak pod podmienkou, že si do troch mesiacov nájde prácu a od tej chvíle bude prispievať 50 % na náklady bývania a nákup stravy, a to iba po dobu trvajúcu maximálne dva roky, čo s vďakou prijal. Dňa 05.04.2008 sme preto spísali, na základe predchádzajúcej ústnej dohody, riadnu nájomnú zmluvu na dobu určitú, a to do 05.04.2010, riadiacu sa platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v ktorej sú popísané podmienky našej spoločnej dohody.

Čl. 3

3.1
Žalovaný podmienky uvedené v čl. 2 tohto návrhu splnil a dňa 05.04.2010 zaniklo právo žalovaného byt, označený v čl. 1 tohto návrhu, naďalej užívať. Vzhľadom k tomu, že plánujem v blízkej dobe založenie rodiny s mojou dlhoročnou partnerkou, zamietol som požiadavku žalovaného o predĺženie nájomnej zmluvy a vyzval som ho, aby byt vypratal, čo však žalovaný odmieta.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u:

Žalovaný je povinný vypratať byt 3 + kk s príslušenstvom v dome č. 14 na Nábrežnej ulici v Bratislave do 1 mesiaca od zaistenia náhradného ubytovania.

V Bratislave dňa 12.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Kópia kúpnej zmluvy z 12.03.2004
Kópia nájomnej zmluvy z 04.05.2008
Potvrdenie o zamestnaní žalovaného
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa