Žaloba o vypratanie bytu po rozvode manželov

Alternatívny názov: Žaloba, aby sa bývalá manželka vysťahovala z bytu vo vašom vlastníctve

Popis: Vyberte si vzor žaloby, v ktorej sa majiteľ bytu domáha toho, aby jeho bývalá manželka vypratala byt po rozvode, v ktorom spoločne bývali.

vložené: 20.apríla 2010 15:20
zobrazené: 8117

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
Mária Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o vypratanie bytu po rozvode manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
V dedičskom konaní 12.04.2001, mi bol po mojom otcovi odkázaný nájomný dom č. popisné 45, č. orientačné 60 na Nábrežnej ulici v Bratislave na parcele č. 257, zastavanej plochy a záhrady č. parc. 128 a oplotenie. Dom a pozemky sú zapísané ako moje vlastníctvo na Katastrálnom úrade v Bratislave, Katastrálneho pracoviska v Bratislave na liste vlastníctva č. 642 pre katastrálne územie a obec Bratislava – Ružinov. Dom pozostáva zo šiestich rovnakých bytových jednotiek vo veľkostnej kategórii 3+1 o výmere 120 m2. Jednotlivé byty sú rozdelené na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.

Čl. 2

2.1
V jednom z hore uvedených bytov, konkrétne v byte č. 6, bývam a ostatné prenajímam.

2.2
Po uzavretí manželstva so žalovanou, datovaného k 12.05.2002, sa ku mne, teda ako moja manželka, nasťahovala a domácnosť sme viedli spoločne.

Čl. 3

3.1
Naše manželstvo bolo bezdetné a dňa 01.02.2010 bolo rozvodené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave č. j. 5B 126/2009–18-KH, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 09.03.2010.

Čl. 4

4.1
Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode nášho manželstva odpadol dôvod k užívaniu môjho bytu bývalou manželkou. Vyzval som ju preto, aby byt vypratala, čo ale rezolútne odmieta.

Čl. 5

5.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaná je povinná vypratať byt č. 6 veľkostnej kategórie 3+1 v dome č. popisné 45, č. orientačné 60 na Nábrežnej ulici v Bratislave, najneskôr do 30 dní od zaistenia náhradného ubytovania.
Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady na toto konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výpis z katastru nehnuteľností LV č. 643 KÚ Bratislava - Ružinov
Spis Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave č. j. 5B 126/2009–18-KH
Vzájomná korešpondencia odporcov
Zápis z dedičského konania zo dne 12.04.2001
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa