Žaloba o privolenie k výpovedi z nájmu bytu

Alternatívny názov: Dovolenie súdu vysťahovať nájomcu s výpovednou lehotou

Popis: Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca žiada súd o povolenie vysťahovať nájomcu z bytu pred ukončením nájmu z vážnych osobných dôvodov s tým, že bude daná lehota na nájdenie nového bývania.

vložené: 23.apríla 2010 09:41
zobrazené: 4684

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o privolenie k výpovedi z nájmu bytu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Som vlastníkom bytu veľkostnej kategórie 3+1 o výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 45, č. orientačné 60 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.

1.2
Žalovaný je na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2006 nájomcom vyššie uvedeného bytu.

Čl. 2

2.1
Som ženatým otcom dvoch neplnoletých detí Petra a Lenky. Doteraz sme s manželkou Máriou a deťmi bývali v rodinnom dome na Nábrežnej ulici v Bratislave, na ktorý sme si s manželkou vzali hypotéku. Spoločne sme tiež vlastnili malú rodinnú firmu na výrobu kancelárskeho nábytku, Drevo, s. r. o. Z dôvodu prudkého poklesu zákaziek, zrejme v dôsledku práve prebiehajúcej ekonomickej kríze, naša firma skrachovala. Aby sme boli schopní splniť si záväzky voči veriteľom, boli sme nútení rozpredať nielen majetok firemný, ale i súkromný a vzhľadom k tomu, že sme obaja prišli o celkový zdroj príjmu, nemohli sme si dovoliť platiť hypotéku na vyššie uvedený dom, tak ho banka zabavila. V súčasnosti prespávame v byte Jany a Pavla Nemcových, rodičov manželky, v Bratislave, ktorý je vo veľkostnej kategórii 2+kk o výmere 55 m2. Tento stav je, už vzhľadom k obom dospievajúcim deťom, dlhodobo neúnosný, preto teraz naliehavo potrebujem byt uvedený v Čl. 1.1 pre seba a svoju rodinu, pretože, ako z vyššie uvedeného vyplýva, nemáme kde bývať.

Čl. 3

3.1
Sú teda dané naliehavé dôvody k výpovedi z nájmu bytu a privolenie súdu k nej podľa § 711 a odst. 1 písm. a), Obč. zák.

3.2
Vypovedám týmto žalovanému nájom hore uvedeného a popísaného bytu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktoré začne plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku. Tento obsahuje privolenie súdu k výpovedi, a to z dôvodu uvedeného v § 711 odst. 1 písm. a) Obč. zák., pretože ako vlastník predmetného bytu potrebujem i tento byt pre seba, svoju manželku a deti.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Súd povoľuje výpoveď z nájmu bytu veľkostnej kategórie 3+1 o výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 45, orientačné 60 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorú dal žalobca žalovanému. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Žalovaný a všetci, ktorí s ním bývajú, sú povinní byt vypratať a v takom stave ho predať žalobcovi do 15 dní po zaistení náhradného bytu.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov Jany a Pavla Nemcových
Vyjadrenie Obvodného úradu v Bratislave I.
Nájomná zmluva z 01.02.2006
Výpis z katastra nehnuteľností ohľadom bytu na prvom poschodí domu č. popisné 45 KÚ Bratislava Ružinov
Vyjadrenie Slovenskej sporiteľne a.s.
Výpis z obchodného registra firmy Drevo s.r.o.
Výpisy manželov Vážnych z evidencie uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR Bratislava
Osobné doklady účastníkov a svedkov
Vyjadrenie OSSZ Bratislava
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa