Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok

Alternatívny názov: Žaloba o oplotenie susedného pozemku

Popis: Ponúkame vzor žaloby vhodnú pre prípad, že od suseda požadujete oplotenie pozemku z dôvodu ničenia vášho majetku a on túto žiadosť odmieta.

vložené: 20.apríla 2010 14:46
zobrazené: 6205

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Nábrežná 16
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok
(§ 127 ods. 2 OZ)

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
DvojmoI.

1.1
Na mojej parcele č.123 kat. úz. Bratislava - Ružinov mám postavený rodinný dom č. 14 . Za domom mám neoplotenú zeleninovú a sčasti aj kvetinovú záhradu o výmere 100 m2. V susedstve má žalovaný parcelu č. 987 kat. úz. Bratislava - Ružinov, taktiež neoplotenú, na ktorej má postavený rodinný dom a hospodárske budovy.

Dôkaz:
Výpis z katastra nehnuteľností
II.

2.1
Žalovaný od jari tohto roku začal vo väčšej miere chovať sliepky, husi a kačice, ktoré voľne z jeho parcely prechádzajú do mojej záhrady. V mojej záhrade mi sústave poškodzujú úrodu a kvetiny tak, že ich ohrýzajú a zašľapujú. Prichádzajú aj na dvor k môjmu domu, ktorý znečisťujú. Keď som zistil z rozprávania žalovaného, že aj v budúcnosti bude chovať hydinu vo väčšom rozsahu, vyzval som ho, aby si svoj pozemok oplotil tak, aby jeho hydina nemohla prechádzať na môj pozemok. Oznámil mi, že pozemok si môžem oplotiť ja.

Dôkaz:
Výsluch svedkyne Márie Nemcovej, Nábrežná 18, 841 01 Bratislava
III.

3.1
Pretože žalovaný odmieta oplotiť svoj pozemok, z ktorého preniká jeho hydina na môj pozemok, poškodzuje na ňom úrodu a znečisťuje ho, navrhujem, aby súd po vykonaní dokazovania a po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu vydal tento

r o z s u d o k :

Žalovaný je povinný do 30 dní od právoplatnosti rozsudku svoju parcelu č. 987 kat. úz. Bratislava - Ružinov oplotiť tak, aby hydina z jeho parcely nevnikala na parcelu žalobcu č. 123 kat. úz. Bratislava - Ružinov .
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa