Ako spísať návrh na súd ?

Alternatívny názov: Podanie návrhu na súd - vzor

Popis: Potrebujete podať návrh na súd alebo iný orgán a neviete ako na to? Vyberte si vzor, podľa ktorého ľahko a jednoducho vytvoríte návrh na súd alebo iný úrad, so všetkými povinnými údajmi, napr. ak podávate návrh na vrátenie dlhu, zahájenie dedičského konania a iné.

vložené: 28.mája 2010 16:17
zobrazené: 68067

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Podanie návrhu na súd alebo úrady

Tu napíšete adresu úradu, kam návrh zasielate, napr.:

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Tu napíšete navrhovateľa – osobu, ktorá podáva návrh – a jej identifikačné údaje, napr.:

Navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Tu napíšete povinného – osobu, ktorej niečo navrhujete – a jej identifikačné údaje, napr.:

Povinný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.: 987654/3210
Tu napíšete, čoho sa týka Váš návrh, napr.:

Návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zriadením sudcovského záložného práva pre 330,- EUR

Pokiaľ sa za Váš návrh musí platiť poplatok, tak tu napíšete:

Súdny/správny poplatok vo výške ........EUR uhradený kolkom.

Hneď pod poplatok by ste mali napísať, koľkokrát ste tento návrh zaslali (koľko účastníkov je v návrhu) takto:

D V O J M O

Čl. 1

1.1
V článku jedna odstavci 1 sa vypíšu základné informácie, kvôli ktorým návrh vznikol. Napr.:

Navrhovateľ dňa 13.03.2010 predal kosačku zn. Malibu (pokiaľ sa to týka nejakej veci, musí sa vypísať všetko, čo k danej veci patrí – farba, značka, rok výroby a iné, pokiaľ je to nehnuteľnosť alebo pozemok, tak tam napíšete, na ktorom katastrálnom úrade je pozemok zapísaný, popisné číslo a tiež všetky údaje) za kúpnu cenu 1 095,- EUR.

Čl. 2

2.1
V Článku dva odstavci jedna vypíšete dôvod podania návrhu.

Kupujúci mi dodnes nezaplatil posledné dve splátky za zakúpenú kosačku zn. Malibu a i napriek mojej urgencie ako písomnej, tak i ústnej, mi odmieta uhradiť dlžnú čiastku vo výške 600,- EUR s odôvodnením, že sa dostal do veľmi ťažkej finančnej tiesne.

Čl. 3

3.1
Pokiaľ nemáte ešte iné dôležité informácie, ktoré by ste do návrhu chceli napísať, tak tu napíšte návrh uznesenia a Váš návrh, ako by ste chceli, aby súd rozhodol, napr.:

Vzhľadom k tomu navrhujem vydanie tohto

r o z s u d k u :

Okresný súd Bratislava I. nariaďuje povinnému zaplatiť navrhovateľovi dlžnú čiastku vo výške 600,- EUR a nahradiť mu náklady na toto konanie, a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

Tu napíšte miesto spísania návrhu a dátum. Napr.:

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Tu sa podpíše navrhovateľ, napr.:

Ján Vážny
navrhovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa