Zmluva o oprave veci

Alternatívny názov: Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom o oprave poškodenej veci

Popis: Vyberte si vzor zmluvnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom o oprave poškodenej veci u opravára, na ktorú sa už nevzťahuje záručná lehota.

vložené 16.apríla 2010 11:07 | zobrazené: 14 968x | stiahnuté: 1 712x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o oprave veci medzi objednávateľom a zhotoviteľom

Objednávateľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Zhotoviteľ:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Zmluva o oprave veci

Čl. 1

1.1

Objednávateľ je výlučným vlastníkom CD a rádio prehrávača Philips, typ FW 12, výrobné číslo PH1234, rok výroby 2008, u ktorého došlo k poruche v podobe nefunkčného kolieska rezistoru na ladenie rádiových vĺn.

1.2

Týmto sa zhotoviteľ zaväzuje opraviť objednávateľovi vyššie popísanú poruchu na CD a rádio prehrávači a to najneskôr do 10.05.2010.

Čl. 2

2.1

Zmluvné strany sa dohodli na čiastke maximálne 3,30 EUR za vykonanie opravy, tú je objednávateľ povinný zaplatiť k rukám zhotoviteľa pri spätnom prevzatí opravenej veci.

2.2

Ak zhotoviteľ zistí počas opravy, že by cena za tento úkon presiahla vyššie dohodnutú sumu 3,30 EUR, je o tom povinný neodkladne informovať objednávateľa a oznámiť mu novú cenu. V takom prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2.3

Ak sa na opravenej veci vyskytne závada, majúca priamu súvislosť s vykonanou opravou alebo oprava nebude vykonaná správne, je zhotoviteľ povinný túto odstrániť najneskôr do 10 dní od skončenia hore uvedenej opravy.

Čl. 3

3.1

Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, stratu alebo zničenie CD a rádio prehrávača, ktorý dnes prijal k vykonaniu opravy, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Čl. 4

4.1

Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si opravenú vec najneskôr do 30 dní od oznámenia zhotoviteľa o vykonaní opravy. Ak sa tak nestane v danom termíne, je povinný platiť poplatok za uskladnenie vo výške 0,10 EUR za deň.

Čl. 5

5.1

Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
objednávateľ

Miroslav Pekný
zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o oprave veci medzi objednávateľom a zhotoviteľom
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Najčítanejšie

Najviac sťahované

Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 290

Dnes: 1 280

Počet zobrazených vzorov: 19 526 445

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674