Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru v obchode

Alternatívny názov: Zrušenie kúpnej zmluvy z dôvodu neodstránenia vady na tovare

Popis: Vyberte si vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy, na základe neodstránenia závažnej vady na tovare zakúpenom v obchode.

vložené: 15.apríla 2010 13:43
zobrazené: 20613

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456

Kupujúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.

Vo Vašej pobočke na Račianskej ulici 5 v Bratislave som si dňa 05.05.2009 kúpil monitor značky Samsung, výrobné číslo: SAM12345AB za cenu 200,- EUR (slovom dvesto Eur). Na zakúpenom výrobku sa vyskytujú vady nezlučiteľné s bezporuchovým užívaním predmetnej veci, a to nižšia obnovovacia frekvencia obrazu, ako je udaná výrobcom, v dôsledku čoho sa na monitor nedá pozerať prakticky dlhšie ako desať minút a ďalej nefunkčné vnútorné menu monitora.

2.

Monitor som používal vo vnútorných, iba čiastočne vykurovaných priestoroch v priebehu leta, jesene a zimy úplne bežným spôsobom a bežným spôsobom som ho taktiež udržoval. Dňa 23.01.2010 som teda uplatnil právo na odstránenie vady v záručnej lehote. Oznámili ste mi, že ma budete informovať do jedného mesiaca. To ste splnili, avšak s odpoveďou, že svoju zodpovednosť neuznávate, pretože bola vada spôsobená nesprávnym používaním monitoru, konkrétne že bol vystavený prostrediu s nezodpovedajúcimi teplotnými podmienkami a nezodpovedajúcou vlhkosťou vzduchu, v dôsledku čoho došlo ku skondenzovaniu vody vnútri a následnej oxidácii kontaktov, čo spôsobilo poškodenie, nesúhlasím.

3.

V dokumentácii k nemu avšak nie je uvedené, v akom prostredí, s akou vlhkosťou vzduchu, sme byť monitor používaný. Je uvedené iba to, že nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a teplotám presahujúcim 50°C a klesajúcim pod
-3°C, čo som splnil.

4.

Pri kúpe vo Vašej predajni som nebol upozornený na žiadne zvláštne pravidlá ohľadom používania a údržby monitoru (§ 617 Občianskeho zákonníka). Bez potreby odborného posúdenia veci, je úplne zrejmé, že Vaše odmietnutie uznať zodpovednosť za závadu, je neodôvodnené.


5.

V rozpore s ustanovením § 622 odst. 1 Obč. zák., vety prvej, ste vadu neodstránili bez zbytočného odkladu. Ide tak minimálne o subjektívnu neodstraniteľnosť vady monitoru, ktorá bráni jeho riadnemu používaniu (viď vyššie). Mám preto podľa § 622 odst. 2, vety prvej Obč. zák., právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.

Oznamujem Vám preto, že od zmluvy o predaji hore uvedeného monitoru, ktorú som s Vami uzatvoril dňa 05.05.2009 podľa § 622 odst. 2 Obč. zák., odstupujem.


7.

Týmto odstúpením sa predmetná kúpna zmluva ruší. Poškodený monitor som Vám už odovzdal dňa 23.01.2010, to znamená, že Vám bol vrátený. Podľa § 457 Obč.zák. máte povinnosť vrátiť mi kúpnu cenu, teda čiastku 200 ,- EUR.

8.

Ak mi neuhradíte čiastku 200,- EUR na moju vyššie uvedenú adresu do 10 dní, uplatním si nárok na súde. Budem potom však požadovať aj preplatenie úrokov z omeškania a nákladov na právne zastupovanie.

V Bratislave dňa 10.03.2010

Ján Vážny
žiadateľ

Príloha:
Potvrdenie o prijatí výrobku zo dňa 23.01.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa