Zmluva o vzájomnej spolupráci

Alternatívny názov: Dohoda o vzájomnej spolupráci

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o vzájomnej spolupráci pre konkrétny prípad cvičnej a reálnej firmy v rámci školskej výučby.

vložené: 9.júna 2010 13:53
zobrazené: 132291

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluvné strany:
Obchodná akadémia
Myslenická 1
902 01 Pezinok

a

ABC s.r.o.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
V záujme skvalitnenia prípravy absolventov školy pre prax a v zmysle predbežného rokovania
u z a t v á r a
vedenie školy a reálna firma túto dohodu o vzájomnej spolupráci.

Článok 1
Reálna firma, poskytne cvičnej firme podľa svojho uváženia, resp. bude hľadať možnosti zabezpečenia:

1.1
Konzultácie učiteľom a študentom cvičnej firmy pri riešení odborných problémov.

1.2
V záujme skvalitnenia výučby odborných predmetov umožní študentom cvičnej firmy exkurziu v priestoroch firmy.

1.3
Propagačné a prezentačné materiály (katalógy, plagáty, ponukové listy) pre potreby účasti na veľtrhu cvičných firiem, taktiež reklamné predmety pre cvičnú firmu, aby bolo zrejmé, s ktorou reálnou firmou spolupracuje.

1.4
Umožní niektorým študentom bezplatnú súvislú prevádzkovú prax organizačných útvaroch podniku.

1.5
Materiálnu pomoc v oblasti režijných nákladov prevádzky cvičnej firmy (kancelársky papier, obálky a iné kancelárske potreby).

1.6
Zapožičia reálne výrobky ako vzory pre potreby reprezentácie cvičnej firmy na veľtrhoch cvičných firiem.

Článok 2
Škola (cvičná firma), ako partnerská firma bude nápomocná:

2.1
Pri prezentácii činnosti firmy poskytne bezplatnú reklamu reálnej firme na veľtrhoch cvičných firiem, prezentáciu produktov reálnej firmy v slovenskej a celosvetovej sieti cvičných firiem.

2.2
V prípade potreby zabezpečí študentov (hostesky) na predajných a reklamných podujatiach reálnej firmy.

2.3
Zabezpečí reklamu reálnej firmy na rôznych podujatiach školy – študenti a rodičia sa stávajú potenciálnymi zákazníkmi reálnej firmy.

2.4
Umožní umiestnenie reklám v budove a areáli školy.

2.5
Poskytne priestory školy a športového areálu na prezentáciu reálnej firmy.

Článok 3
Organizačné zabezpečenie

3.1
Reálna firma poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich z Dohody o spolupráci Ing. Jána Vážneho.

3.2
Škola poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce z Dohody o spolupráci v zastúpení
riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa Ing. Miroslava Pekného a vedúcu cvičnej firmy Ing. Annu Nemcovú.

3.3
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na školský rok 2010/2011 a 2011/2012.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ing. Peter Horváth
riaditeľ školy
Ing. Ján Vážny
zástupca reálnej firmy

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Prax je dôležitá, to určite potvrdí každý. A práve v rámci získania takejto praxe a skvalitnenia prípravy absolventov vedia už dnes školy rôzneho typu uzatvárať zmluvy s reálnymi firmami. Ide o zmluvu o vzájomnej spolupráci. Na jej základe firma poskytuje škole odbornú pomoc a zabezpečenie, na oplátku sa škola stáva akýmsi šíriteľom reklamy a tak vie získať pre firmu nových klientov. Zmluva je samozrejme vyhotovená písomne a na príslušné obdobie, čo spravidla predstavuje školský rok.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa