Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb

Alternatívny názov: Dohoda o vykonaní služieb

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb, kde majú objednávateľ aj poskytovateľ služieb presne stanovené podmienky pre výkona daných služieb.

vložené 30.júna 2010 12:09 | zobrazené: 31 420x | stiahnuté: 2 534x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb

Z M L U V A
O poskytovaní administratívnych a asistentských služieb

uzavretá
v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov

Čl. 1

1. Poskytovateľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 987654321/0900

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

2. objednávateľ služieb:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 987654321
Zastúpená: Miroslav Pekný
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 12345678/0900

(ďalej len „objednávateľ“)

sa dohodli na tejto zmluve:

Čl. 2

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa ABC a.s. administratívne a asistentské služby spojené s činnosťou firmy podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa.

2.

Poskytovateľ služieb je zodpovedný za riadny výkon administratívnych a asistentských služieb pre objednávateľa ABC a.s.

3.

Poskytovateľ je povinný služby podľa tejto zmluvy vykonávať osobne.

Čl. 3

1.

Administratívnymi službami poskytovateľa sú najmä:
a) vedenie dokumentácie súvisiacej s prevádzkou firmy ABC a.s.,
b) vybavovanie korešpondencie firmy súvisiacej s výkonom jej činnosti,
c) vedenie dokumentácie a evidencie bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou firmy,
d) zabezpečovanie administratívnych prác súvisiacich s prevádzkou firmy ABC a.s.

2.

Asistentskými službami poskytovateľa sú najmä:
a) príprava podkladov pre jednotlivé oddelenia,
b) spolupráca pri príprave a organizovaní pracovného programu vedúcich pracovníkov firmy a jeho vecného zabezpečenia,
c) príprava materiálov pre mediálnu prezentáciu práce a stanovísk firmy,
d) plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného pracovníka firmy ABC a.s.

Čl. 4

1.

Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradzovať poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu vo výške 800,- € vrátane DPH, mesačne pozadu, bezhotovostným prevodom na jeho účet v peňažnom ústave. Poskytovateľ služieb berie na vedomie, že objednávateľ služieb nie je platca DPH.

2.

Poskytovateľ služieb vystaví najneskôr do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pre objednávateľa vykonával služby podľa tejto zmluvy, faktúru za vykonané služby.

3.

Výkon administratívnych a asistentských služieb a rozsah vykonanej práce uvedený v tejto zmluve potvrdí objednávateľ na faktúre opatrenej touto doložkou:
Objednávateľ firma ABC a.s. svojím podpisom potvrdzuje rozsah vykonanej práce poskytovateľa služieb Jána Vážneho.
dátum: vlastnoručný podpis plným menom

Podpis a vyjadrenie objednávateľa zabezpečí poskytovateľ.

4.

Objednávateľ služieb zabezpečí prevod finančných prostriedkov (dohodnutej odmeny) na účet poskytovateľa do 21 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané služby, opatrenej podpisom a vyhlásením objednávateľa. Za deň finančného plnenia sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

5.

V prípade, ak je zmluva uzavretá v priebehu mesiaca, má poskytovateľ nárok na pomernú časť mesačnej odmeny.

Čl. 5

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 01.07.2010 na dobu 2 rokov, t.j. do 01.07.2012.

2.

Poskytovateľ a objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek dôvodov, ako aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a jej plynutie upravuje § 122 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní od ukončenia tejto zmluvy.

3.

Objednávateľ služieb môže zmluvy vypovedať na základe žiadosti do siedmich dní odo dňa predloženia tejto žiadosti, a to v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorej plynutie je upravené § 122 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní odo dňa skončenia tejto zmluvy.

4.

Objednávateľ služieb ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovateľ služieb dohodnú na skončení poskytovania služieb, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, ktoré bude podpísané objednávateľom aj poskytovateľom služieb.

Čl. 6

1.

Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

2.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:
- živnostenské oprávnenie poskytovateľa služieb vydané miestne príslušným obvodným úradom v Bratislave, odbor živnostenský, dňa 15.08.2007 pod. č. 12345/07

3.

Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán.

4.

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj poskytovateľ služieb dostanú po dvoch rovnopisoch

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.

V Bratislave, dňa 25.06.2010

Ján Vážny
poskytovateľ služieb

Miroslav Pekný ABC a.s.
objednávateľ služieb

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 972 989

Dnes: 208

Počet zobrazených vzorov: 19 459 534

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503