Zmluva o poskytnutí služby

Alternatívny názov: Poskytnutie služby na základe zmluvy

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o poskytnutí služby, v ktorej si objednávateľ objednáva poskytnutie konkrétnej služby u vybranej firmy alebo jednotlivca ako u poskytovateľa.

vložené 3.augusta 2010 13:18 | zobrazené: 64 664x | stiahnuté: 3 871x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

Objednávateľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

a

Poskytovateľ:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456789
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby:

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi jednorazovú službu, spočívajúcu v zabezpečení sťahovacích prác z adresy bývalého bydliska: Mýtna 7, 862 01 Bratislava na novú adresu trvalého bydliska: Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, dňa 01.08.2010, od 8. hodiny do času potrebného na vykonanie služby, maximálne však do 16. hodiny.

2.

Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj ďalšie osoby, ak to k splneniu predmetu zmluvy bude potrebné.

3.

Objednávateľ je povinný poskytovateľovi za poskytnutie služby zaplatiť odmenu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto Eur). Odmena je splatná po poskytnutí služby a bude poskytovateľovi vyplatená v hotovosti.

4.

Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade nahradí poskytovateľovi všetky náklady a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, v prípade že im poskytovateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúcich z omeškania, nesplnenia alebo nedostatočného splnenia predmetu zmluvy poskytovateľom.

5.

Zmluvné strany – poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ján Vážny
objednávateľ

Ing. Miroslav Pekný, ABC a.s.
poskytovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o poskytnutí služby
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 717 439

Dnes: 2 157

Počet zobrazených vzorov: 19 293 264

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 088