Výpoveď nájomnej zmluvy na nebytové priestory

Alternatívny názov: Vypovedanie nájmu na nebytové priestory

Popis: Ponúkame Vám vzor výpovede nájomnej zmluvy na nebytové priestory zo strany prenajímateľa s uvedením dôvodu vypovedania zmluvy.

vložené 18.augusta 2010 14:39 | zobrazené: 31 808x | stiahnuté: 1 870x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď nájomnej zmluvy na nebytové priestory

Výpoveď nájomnej zmluvy na nebytové priestory

Prenajímateľ:

Mgr. Jana Veselá
Mýtna 11
851 01 Bratislava
r. č.: 236985/8962

Nájomca NP:

Milan Múdry
Romanova 19
889 33 Bratislava
r. č. 123456/7890

Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov

1.

Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2008 Vám boli prenechané do nájmu nebytové priestory na Dolnozemskej ulici č. 125 v Bratislave, 852 02 Bratislava za účelom zriadenia skladových priestorov. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú - 3 roky so začiatkom od 20.06.2009 do 20.06.2012.

2.

Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb.“) a uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov

vypovedám

nájomnú zmluvu, ktorou Vám boli označené nebytové priestory prenechané na užívanie.

Odôvodnenie:

3.

Podľa citovaného ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. je postačujúcim výpovedným dôvodom skutočnosť, že nájomca viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom. Mne ako prenajímateľovi dlhujete na nájomnom a službách spojených s nájmom sumu vo výške 3 000,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto EUR, čo je neuhradené nájomné a cena služieb spojených s nájmom za obdobie od 10.04.2010 do 10.06.2010, t. j. za čas dlhší ako jeden mesiac. Na základe vyššie uvedeného je preto daný dôvod na vypovedanie nájomnej zmluvy.

4.

Podľa zmluvy o nájme a § 12 zákona č. 116/1990 Zb. je výpovedná lehota tri mesiace, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. od 01.07.2010 do 01.10.2010.

5.

Ku dňu skončenia nájmu žiadam Váš dlh v sume 3 000,- EUR vyrovnať a uvoľnené predmetné nebytové priestory zápisnične odovzdať.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

..............................
Mgr. Jana Veselá
(prenajímateľ)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď nájomnej zmluvy na nebytové priestory
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 566 760

Dnes: 4 547

Počet zobrazených vzorov: 19 203 793

Počet stiahnutých vzorov: 1 488 848