Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Alternatívny názov: Dohoda o obchodnej spolupráci

Popis: Vyberte si vzor rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci, kde si dve strany - ako distribútor a dealer dohodnú vzájomné podmienky spolupráce.

vložené: 7.júla 2010 09:31
zobrazené: 99767

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Firma:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12345678
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 123/A
Zastúpená: Ján Vážny, konateľ

(ďalej len „Distribútor“)

a
Firma:
XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 987654321
Spisová značka: 1234AB
Zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ

(ďalej len „Dealer“)
(v ďalšom označovaní spoločne ako „strany tejto zmluvy“, „zmluvné strany“ alebo „účastníci“),
sa ďalej uvedeného dňa, mesiaca a roku, na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých nižšie uvedených ustanoveniach, dohodli na uzatvorení rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a s použitím ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka:

1.
Predmet zmluvy

1.1
Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja výpočtovej techniky a ďalších tovarov, ktoré ponúka Distribútor, ako aj podmienky prevodu užívacích práv (licencie) k tovaru, ktoré majú charakter software (ďalej len „Tovar“), a ktoré budú bližšie určené (hlavne čo do druhu, množstva, termínu dodávok) v samostatných objednávkach Dealera potvrdených Distribútorom (viď. Všeobecné obchodné podmienky § 3 odst. 3.3)

1.2
Distribútor sa zaväzuje predávať Dealerovi po dobu platnosti tejto zmluvy Tovar podľa objednávok Dealera potvrdených Distribútorom. Tieto objednávky sú uvedené na webovom
portáli Distribútora www.abc.sk

1.3
Dealer sa zaväzuje uhradiť Distribútorovi kúpnu cenu za Tovar podľa objednávok Dealera potvrdených Distribútorom a to vo výške účtovanej podľa cenníka Distribútora a podľa platobných podmienok dohodnutých v objednávke Dealera potvrdenej Distribútorom.

1.4
Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy a podmienky ich obchodnej spolupráce sú vzájomne dohodnuté vo „Všeobecných obchodných podmienkach“ Distribútora, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú zmluvným stranám známe. „Všeobecné obchodné podmienky“ Distribútora sú medzi zmluvnými stranami dohodnuté ako vzájomne záväzné na predaj a kúpu Tovaru uskutočňovaného medzi nimi na základe jednotlivých kúpnych zmlúv dohodnutých formou samostatných objednávok Dealera potvrdených Distribútorom.

2.
Cena

2.1
Kúpne ceny Tovaru sú ceny zmluvné a budú vypočítané Distribútorom podľa objednávok Dealera potvrdených Distribútorom a to vo výške účtovanej podľa cenníka Distribútora, platného v deň vystavenia faktúry – daňového dokladu, ktorý je Dealerovi známy a je prístupný registrovaným obchodným partnerom na webovom portáli www.abc.sk

3.
Dodacie podmienky

3.1
Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre akýkoľvek tovar dodaný Distribútorom na základe objednávok Dealera, sú stanovené v jednotlivých objednávkach. Pri dodaní Tovaru zmluvným dopravcom Distribútora nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Dealera v mieste odovzdania tovaru uvedeného na faktúre a nákladnom liste.
Ak miesto odovzdania Tovaru nie je v nákladnom liste určené, prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Dealera momentom prevzatia Tovaru.

3.2
Dealer preberá nebezpečenstvo škody na Tovare podpisom nákladného listu. Pred podpisom je Dealer povinný skontrolovať si zásielku podľa predloženého nákladného listu. Ak údaje nesúhlasia, alebo je porušený či inak poškodený prepravný obal alebo sú porušené originálne lepiace pásky umiestnené na spojoch prepravného obalu, odmietne Dealer zásielku ako celok alebo si ju ponechá s povinnosťou zaznamenať do nákladného listu "s výhradou", a za účasti vodiča skontrolovať obsah zásielky, hlavne množstvo a druh chýbajúceho alebo poškodeného
tovaru. Výsledky prešetrenia zásielky musia byť bezodkladne zaznamenané písomnou formou do reklamačného protokolu dopravcu. Dodací list je súčasťou zásielky a je uložený vo vnútri prepravného obalu a je tiež uvedený na internetových stránkach Distribútora. Ďalší postup pre následné riešenie chýbajúceho alebo poškodeného tovaru je upresnený na internetových stránkach Distribútora. Dealer je povinný bezodkladne oznámiť Distribútorovi nezrovnalosti zistené na zásielke.

3.3
Pokiaľ vodič dopravcu odmietne spísanie reklamačného protokolu, alebo zapísanie poznámky „s výhradou„ do nákladného listu, je Dealer povinný odmietnuť zásielku ako celok.

3.4
Nákladným listom sa pre účely tejto zmluvy rozumie i doručovacia listina pri dodaní zásielky expresným dopravcom, prepravný list alebo inak označená listina o preprave tovaru.

4.
Platobné podmienky

4.1
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávka Tovaru sa uskutočňuje proti platbe (platba na dobierku, platba vopred).

4.2
Dodávky do výšky kreditného limitu (s predĺženou splatnosťou) sú možné po predchádzajúcom schválení Distribútorom (platobné podmienky Dealera § 5 odst. 5.3 Všeobecných obchodných podmienok).

4.3
Detaily platobných podmienok sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach (§ 5).

5.
Záverečné ustanovenia

5.1
Dealer podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený so znením „Všeobecných obchodných podmienok“ Distribútora a súhlasí s nimi. Distribútor si vyhradzuje právo zmien svojich „Všeobecných obchodných podmienok“. V prípade takých zmien je Distribútor povinný o zmenách Dealera informovať. Túto povinnosť Distribútor splní i tým, že o zmenách podá informáciu na svojej elektronickej webovej stránke.

5.2
V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú, alebo sa stanú neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy účinné. Strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia tejto zmluvy ustanoveniami inými, účinnými, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedajú najlepšie obsahu a zmyslu ustanovení pôvodných, neúčinných.

5.3
Táto zmluva je platná počnúc dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, bola vyhotovená v dvoch exemplároch, oba majú rovnakú právnu záväznosť a je uzatvorená na dobu neurčitú.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu.

5.4
Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Vypovedaním zmluvy sa nerušia záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených objednávok.

5.5
Pokiaľ nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak, právne vzťahy zmluvných strán sa riadia touto zmluvou a zmluvami na jej základe uzatvorenými, príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku, hlavne zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

5.6
Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť priateľským spôsobom. Pokiaľ by priateľská dohoda v riešení sporov nebola dosiahnutá, budú sa tieto spory riešiť
pred príslušnými súdnymi orgánmi.

5.7
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kópia výpisu z obchodného registra (živnostenského listu) Distribútora a Dealera a „Všeobecné obchodné podmienky“ Distribútora.

5.8
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 04.07.2010

Prílohy :
výpis z obchodného registra Distribútora
výpis z obchodného registra (živnostenského listu) Dealera
Všeobecné obchodné podmienky Distribútora
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci patrí medzi základné obchodné zmluvy. Jej prostredníctvom sa zmluvné strany ? dealer a distribútor ? dohodnú na podmienkach spolupráce. Rámcová zmluva obsahuje všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán, popisuje predmet zmluvy, cenu tovaru, podmienky predaja a podobne. Prečítajte si, čo všetko má rámcová zmluva o obchodnej spolupráci obsahovať a ako má vyzerať. Stiahnite si jej vzor zadarmo.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa