Návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Alternatívny názov: Žiadosť o zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Popis: Stiahnite si vzor návrhu na zrušenie spoločnosti bez likvidácie zadarmo.

vložené 17.augusta 2011 14:26 | zobrazené: 17 117x | stiahnuté: 939x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zrušenie spoločnosti

Návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie
[§ 200e ods. 1 písm. a) O. s. p.]

A D R E S A
P R Í S L U Š N É H O
O K R E S N É H O
Ú R A D U

Navrhovateľ:

Ján Zelený, nar. ... ... ......, bytom ul. ...................... č. ..., ....................... (mesto), PSČ ..............., štátny občan SR

Obchodná spoločnosť:

ABC a. s., so sídlom ul. ..................., č. ..., ...................... (mesto), PSČ ............., IČO: ..............., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v ..............., v oddiele ..., vložka č. ....../...

Spoločník:

Peter Krajík, nar. ... ... ......, trvale bytom ul. ................, č. ..., ............... (mesto), PSČ ................, štátny občan SR
Návrh
na zrušenie obchodnej spoločnosti ABC a. s., so sídlom ................., č. ..., ................., PSČ ................., IČO: ................., podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka

Obchodná spoločnosť ABC a. s., vznikla dňom ... ... ...... a je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, odd. ..., vo vložke číslo ..../... .

Dôkaz:

Výpis z obchodného registra

Spoločníkom vyššie uvedenej obchodnej spoločnosti je navrhovateľ Ján Zelený, bytom ul. ............, ............, PSČ ............, a Peter Krajík trvale bytom ............, ............, PSČ ............, ktorý je zároveň jediným konateľom obchodnej spoločnosti. Výška vkladu každého spoločníka predstavuje sumu 3319,39 €, pričom vklady sú splatené v celom rozsahu.
Od roku 2000 obchodná spoločnosť prestala vykonávať akúkoľvek činnosť a od tohto roku sa nekonalo žiadne valné zhromaždenie, čo je dôvodom na zrušenie obchodnej spoločnosti súdom podľa § 68 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka. Spoločnosť si ďalej neplní svoju povinnosť a nezaložila do zbierky listín Okresného súdu v ............ riadnu individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, a to v rokoch 2004 až 2007, čím je daný ďalší dôvod jej zrušenia súdom podľa § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka.
Obchodná spoločnosť nemá žiaden majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora. Bankový účet spoločnosti bol zrušený v r. 2001, spoločnosť nie je vlastníkom žiadnych hnuteľných ani nehnuteľných vecí a nie je majiteľom žiadnych iných majetkových hodnôt a neeviduje žiadne neuhradené pohľadávky. Tieto skutočnosti vyplývajú zo súvahy k posledne podanému daňovému priznaniu spoločnosti za r. 2007.

Dôkaz:

Doklady o zrušení účtu
Daňové priznanie s prílohami za r. 2007

Keďže sú splnené dôvody zrušenia spoločnosti súdom podľa § 68 ods. 6 písm. a), f) Obchodného zákonníka a pretože spoločnosť nemá majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, navrhujem, aby súd podľa § 68 ods. 6 a 9 Obchodného zákonníka zrušil vyššie uvedenú spoločnosť bez likvidácie.
Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby súd vydal toto

uznesenie:

Súd zrušuje obchodnú spoločnosť ABC a. s., so sídlom ............, ............, PSČ ............, IČO: ............, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v ............, v oddiele ..., vložka č. ..../... bez likvidácie.V ............ dňa ... ... ......

...................................
Ján Zelený

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zrušenie spoločnosti
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 980 413

Dnes: 4 746

Počet zobrazených vzorov: 18 845 812

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 805