Dodávateľsko-odberateľská zmluva

Alternatívny názov: Zmluva medzi dodávateľom a odberateľom

Popis: Nájdite si vzor zmluvy, v ktorej sa dodávateľ a odberateľ dohodnú na dodaní a odbere dodávky tovaru a zaplatení platby za tovar.

vložené 24.augusta 2010 11:09 | zobrazené: 34 016x | stiahnuté: 2 456x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dodávateľsko-odberateľská zmluva

Dodávateľsko-odberateľská zmluva
uzatvorená medzi

Dodávateľ:

ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Okresný súd Bratislava I., vložka č. 1234/S
zastúpená: Ing. Ján Vážny, konateľ

Odberateľ:

XYZ a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 98 765 432
Okresný súd Bratislava I., vložka č. 9876/A
zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Článok I.

1.

Predmetom zmluvy je dodávka tovaru kúpeľňových zostáv a doplnkov odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v štandardnej kvalite. Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar v objednanom množstve a v lehote splatnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

3.

V objednávkach tovaru sa odberateľ zaväzuje uvádzať údaje požadované dodávateľom podľa katalógu firmy ABC a.s. Objednávateľ objednáva výrobky faxom alebo e-mailom.

Článok II.

1.

Prílohou tejto zmluvy je platný cenník dodávateľa, s ktorým bol odberateľ vopred oboznámený.

Článok III.

1.

Dodávateľ sa zaväzuje objednaný tovar dodať na miesto určenia, prípadne priamo zo svojho skladu v dohodnutom termíne.

Článok IV.

1.

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávaného tovaru.

2.

Oprávnené reklamácie dodávateľ vybaví výmenou, prípadne opravou tovaru v lehote 14 kalendárnych dní od obdržania tovaru od odberateľa. Reklamácia musí mať písomnú podobu.

3.

Záruka na výrobky je 24 mesiacov, pri obdržaní všeobecných zásad uvedených v návode na použite. Objednávateľ je povinný pri preberaní tovaru tento si pozrieť a riadne sa oboznámiť s jeho stavom.

4.

Dodávateľ nezodpovedá za bežné opotrebenie v dôsledku užívania tovaru, ani za poškodenie dodaného tovaru objednávateľom alebo inou osobou po prevzatí tovaru.

Článok V.
Platobné podmienky

1.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar v lehote uvedenej na faktúre.

2.

V prípade omeškania platby sa zmluvné strany dohodli, že dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.

3.

V prípade omeškania dodávateľa s dodávkou tovaru, je odberateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z hodnoty objednávky bez DPH.

Článok VI.

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1.

Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

2.

Všetky zmeny k tejto zmluve je potrebné vykonať písomnou formou za súhlasu obidvoch zmluvných strán.

3.

Zmluvu možno vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Počas výpovednej lehoty sú zmluvné strany viazané touto zmluvou, okrem prípadu, že sa dohodnú inak.

4.

Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade závažného, opätovného porušovania ustanovení tejto zmluvy, predovšetkým čl. V., okamžite jednostranne odstúpiť od zmluvy doporučeným písomným oznámením odberateľovi , pričom povinnosti obidvoch zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy ostávajú ku dňu odstúpenia nedotknuté.

5.

Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdržala po jednom výtlačku.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
dodávateľ

Ing. Miroslav Pekný
XYZ a.s.
odberateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dodávateľsko-odberateľská zmluva
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 238

Dnes: 1 228

Počet zobrazených vzorov: 19 526 411

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674