Dohoda o zodpovednosti

Alternatívny názov: Zodpovednosť za zverené veci. Hmotná zodpovednosť zamestnanca.

Popis: Využite praktický vzor!Vyberte si vzor dohody o zodpovednosti za zverené veci, v ktorej sú uvedené hlavné náležitosti, ako pre zamestnanca ako aj pre zamestnávateľa.

vložené: 8.marca 2010 13:57
zobrazené: 33523

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
podľa § 182 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.

Zamestnanec:
Róbert Vážny
trvale bytom v: Bratislave 851 02, Prievozská 25
rodné číslo: 601205/2158
ďalej len „zamestnanec“
a
Zamestnávateľ:
ABC, a. s.
so sídlom v: Bratislave 842 12, Nábrežná 8
IČO: 12345678
zapísaný v registri Okresného súdu v : Bratislave II.
zastúpený: Ing. Ján Horváth
ďalej len „zamestnávateľ“
uzatvárajú túto dohodu o hmotnej zodpovednosti:

čl. I.

Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili dňa 1.9.2009 pracovnú zmluvu, na základe ktorej vykonáva zamestnanec prácu – ochrana skladu a vykonávanie pravidelnej inventúry a to raz za mesiac, ktorú vykonáva na pracovisku firmy ABC, a.s. v Bratislave, Nábrežná 8.

čl. II.

Na základe tejto dohody zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať v zmysle ustanovenia §182 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.

čl. III.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za hodnoty, ktoré prevzal podľa inventárneho zoznamu zo dňa 15.8.2009.
Zamestnanec ďalej zodpovedá aj za nasledovné hodnoty: Ide predovšetkým o zásoby materiálu umiestnených v sklade podľa inventúrnej súpisky a ďalší materiál a výrobky, ktoré budú do skladu pravidelne prijímané a vydávané na základe príslušných dokladov.

čl. IV.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že na základe tejto dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanec bude zodpovedať aj za hodnoty, ktoré mu budú zverené na vyúčtovanie počas trvania pracovného pomeru.

čl. V.

Inventarizácia hodnôt zverených na vyúčtovanie musí byť vykonaná ku dňu podpísania tejto dohody ako aj v nasledovných prípadoch:
- pri zániku tejto dohody
- pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu
- pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo iné pracovisko

čl. VI.

Zamestnanec zodpovedá za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečovať zamestnancovi podmienky pre riadny výkon práce spojenej s hmotnou zodpovednosťou zamestnanca.
V prípade, že zamestnanec zistí, že nemá potrebné podmienky, pre riadny výkon práce spojenej s hmotnou zodpovednosťou, je povinný tieto nedostatky zamestnávateľovi ihneď oznámiť.

čl. VII.

Zamestnávateľ a zamestnanec si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú. Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru, alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.

čl. VIII.

Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden. Zamestnávateľ a zamestnanec si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 1.9.2009

Ing. Ján Horváth, ABC, a.s.
(pečiatka zamestnávateľa a podpis osoby oprávnenej konať za zamestnávateľa)
Róbert Vážny
(podpis zamestnanca)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa