Dohoda o zvýšení kvalifikácie

Alternatívny názov: Zmluva o zvýšení kvalifikácie zamestnanca štúdiom na vysokej škole

Popis: Dohoda o zvýšení kvalifikácia umožňuje zamestnancovi podľa dohodnutých podmienok študovať na vysokej škole, s čím zamesntávateľ podľa uvedeného vzoru súhlasí.

vložené 14.júna 2010 12:09 | zobrazené: 8 028x | stiahnuté: 787x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o zvýšení kvalifikácie

Dohoda o zvýšení kvalifikácie
(§ 155 ZP)

Zamestnávateľ:

ABC, a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
zastúpená: Ján Vážny, konateľ

Zamestnanec:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890

uzatvárajú túto
dohodu o zvýšení kvalifikácie

Článok 1

1.

Zamestnávateľ ABC, a.s. v zastúpení Jánom Vážnym umožní zamestnancovi Miroslavovi Peknému 3 ročné bakalárske štúdium na vysokej škole Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Obchodnej fakulte formou diaľkového štúdia.
Pokiaľ bude zamestnanec na uvedenú školu prijatý, začne jeho štúdium 1. 9. 2010.

2.

Zamestnávateľ bude svojmu zamestnancovi poskytovať pracovné úľavy a hmotné zabezpečenie podľa príslušných právnych predpisov.

3.

Zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere najmenej po dobu troch rokov po tom, čo úspešne skončí štúdium na uvedenej vysokej škole.

Článok 2

1.

V prípade, že zamestnanec tento záväzok nesplní, je povinný nahradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie. Ide o náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za dni účasti zamestnanca v škole, v čase prípravy a vykonania skúšok, náhradu študijného príspevku a náhradu cestovných výdavkov.
Celková suma nepresiahne tri štvrtiny celkovej sumy vynaložených nákladov na jeden rok.

2.

Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava doba základnej (náhradnej) vojenskej služby a civilnej služby konanej namiesto nej a doba ďalšej rodičovskej dovolenky ospravedlnil neprítomnosť muža v práci, pretože mu prislúchal rodičovský príspevok. Nezapočítava sa tiež neprítomnosť v práci pre výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

3.

Ak zamestnanec nesplní svoj záväzok iba sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži.

4.

Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká, ak zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilým na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, ak skončil pracovný pomer výpoveďou danou zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1 písm.
a) a b) ZP prípadne dohodou z tých istých dôvodov, ďalej ak nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených § 63 ods. 1 písm.
c) ZP a nakoniec ak zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch po dobu najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil.

Článok 3

1.

Táto dohoda bola napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnanec a jedno zostane zamestnávateľovi.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
zamestnávateľ

Miroslav Pekný
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 966 067

Dnes: 138

Počet zobrazených vzorov: 19 455 379

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 490