Dohoda o vykonaní práce

Alternatívny názov: Dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru

Popis: Práca na určitý čas s určitým cieľom býva väčšinou podmienená zmluvne a spísaná býva Dohoda o vykonaní práce, ktorej vzor môžete využiť tu.

vložené: 10.augusta 2010 10:54
zobrazené: 121774

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o vykonaní práce
uzatvorená podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce

Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava I
zastúpený: Miroslav Pekný, konateľ

a
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Článok I.
Predmet dohody

1.
Predmetom tejto dohody je vymedzenie pracovnej náplne zamestnanca a druh práce.

2.
Zamestnanec sa touto dohodou zaväzuje riadne a svedomito vykonávať pre zamestnávateľa prácu na pozícii vrátnik.

Článok II.
Doba trvania dohody

1.
Zamestnanec sa zaväzuje prácu vrátnika v budove firmy vykonávať v dobe od 01.08.2010 do 30.09.2010 podľa pokynov povereného pracovníka, Juraja Nemca.

2.
Práca bude vykonávaná len v pracovných dňoch dobe od 16,00 hod. do 20,00 hod. , teda 4 hodiny denne.

Článok III.
Rozsah odpracovaných hodín

1.
Dohodnutý rozsah vykonanej práce je 80 hodín mesačne.

Článok IV.
Odmena za vykonanú prácu

1.
Odmena za vykonanú prácu je 135,- EUR mesačne, t.j. 270,- EUR za celé obdobie výkonu práce.

2.
Polovica dohodnutej odmeny, bude vyplatená 01.09.2010 v hotovosti.

3.
Zvyšná časť je splatná v hotovosti do 5 dní po skončení vykonávania prác.

4.
Táto odmena môže byť primerane znížená, pokiaľ dohodnutá práca nebude vykonávaná podľa pokynov Juraja Nemca ako poverenej osoby.

V Bratislave, dňa 01.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec
Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zákonník práce ustanovuje viacero druhov zamestnaneckých zmlúv. Najdôležitejšou a najhlavnejšou spomedzi nich je samozrejme pracovná zmluva. Existuje však aj niekoľko zmlúv uzatvorených mimo pracovného pomeru. Jednou z nich je aj dohoda o vykonaní práce. V tomto prípade ide o zmluvu uzatvorenú medzi zamestnancom a zamestnávateľom, avšak ide o konkrétne dohodnutý výkon práce. Dohoda tak stanovuje, že zamestnávateľ vykoná dohodnutú prácu za daný čas a dostane za ňu stanovenú odmenu. Ide takpovediac o jednorázový výkon práce alebo opakovaný, ktorý je však v zmluve upresnený rozsahom práce. Väčšinou sú tieto druhy zmlúv využívané pre študentov, dôchodcov alebo iných čiastočne pracujúcich ľudí.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa