Dohoda o skončení pracovného pomeru

Alternatívny názov: Ukončenie zamestnania dohodou

Popis: Ukončili ste pracovný pomer dohodou? Dohoda o skončení pracovného pomeru a praktický vzor sú tu pre Vaše potreby.

vložené 10.augusta 2010 10:01 | zobrazené: 96 662x | stiahnuté: 15 754x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa ust. § 60 Zákonníka práce

Zamestnávateľ:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
zapísaný v registri Okresného súdu v Bratislave I
zastúpený: Miroslav Pekný
ďalej len „zamestnávateľ“

a

Zamestnanec:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
ďalej len „zamestnanec“

1.

Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. 123/09 zo dňa 20.02.2009.

2.

Pracovný pomer sa končí dňom 10.10.2010.

3.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

4.

Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom výtlačku.

5.

Zamestnanec a zamestnávateľ vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o skončení pracovného pomeru
Hore

Skončenie pracovného pomeru dohodou je jedným z najjednoduchších spôsobov ako ukončiť pracovný pomer. V prípade dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o ukončení pracovného pomeru, sa spíše dohoda o skončení pracovného pomeru. Dohoda o ukončení pracovného pomeru upravuje základné podmienky, podľa ktorých sa ukončenie pracovného pomeru realizuje a tiež určuje presný termín jeho ukončenia. Dohoda o skončení pracovného pomeru zvyčajne obsahuje aj dôvody kvôli ktorým ku skončeniu pracovného pomeru došlo.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 171

Dnes: 1 161

Počet zobrazených vzorov: 19 526 371

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674