Dohoda o skončení pracovného pomeru

Alternatívny názov: Ukončenie zamestnania dohodou

Popis: Ukončili ste pracovný pomer dohodou? Dohoda o skončení pracovného pomeru a praktický vzor sú tu pre Vaše potreby.

vložené: 10.augusta 2010 10:01
zobrazené: 96893

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa ust. § 60 Zákonníka práce

Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
zapísaný v registri Okresného súdu v Bratislave I
zastúpený: Miroslav Pekný
ďalej len „zamestnávateľ“

a
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
ďalej len „zamestnanec“
1.
Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. 123/09 zo dňa 20.02.2009.

2.
Pracovný pomer sa končí dňom 10.10.2010.

3.
Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

4.
Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom výtlačku.

5.
Zamestnanec a zamestnávateľ vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec
Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Skončenie pracovného pomeru dohodou je jedným z najjednoduchších spôsobov ako ukončiť pracovný pomer. V prípade dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o ukončení pracovného pomeru, sa spíše dohoda o skončení pracovného pomeru. Dohoda o ukončení pracovného pomeru upravuje základné podmienky, podľa ktorých sa ukončenie pracovného pomeru realizuje a tiež určuje presný termín jeho ukončenia. Dohoda o skončení pracovného pomeru zvyčajne obsahuje aj dôvody kvôli ktorým ku skončeniu pracovného pomeru došlo.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa