Dohoda o pracovnej činnosti

Alternatívny názov: Dohoda o práci vykonávaná mimo pracovného pomeru

Popis: Vyberte si vzor dohody o pracovnej činnosti, ktorá upravuje príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom ide o prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru.

vložené: 9.augusta 2010 15:45
zobrazené: 101499

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o pracovnej činnosti

Zamestnávateľ:
Základná škola s Materskou školou Bratislava
Prievozská 25
852 02 Bratislava
zastúpená štatutárnym zástupcom: Miroslav Pekný

na strane jednej a
Zamestnanec:
Mária Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
Nar. 12.03.1970
r.č. 123456/7890
č. OP: AF12345
rodinný stav: vydatá

na strane druhej
uzatvárajú podľa § 228a Zákonníka práce túto
Dohodu o pracovnej činnosti

1.
Zamestnanec sa zaväzuje na základe tejto dohody vykonať tieto pracovné úlohy:
Zastupovanie učiteľky materskej škôlky z dôvodu materskej dovolenky a vykonávanie všetkých pracovných úloh s tým súvisiacich - plniť vyučovaciu povinnosť v určenej miere a zabezpečovať všetky práce súvisiace s výchovnou a vyučovacou povinnosťou, kvalitne, hospodárne a včas plniť úlohy, pokyny a príkazy riaditeľa ZŠ s MŠ ako aj zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ, zodpovedať za bezpečnosť a ochranu dieťaťa v čase od prevzatia dieťaťa od jeho rodiča až po odovzdanie dieťaťa rodičovi alebo ním splnomocnenej osobe,
ktoré bude vykonávať v Základnej škole materskou školou v Bratislave na Prievozskej ulici 25, 852 02 Bratislava

2.
Rozsah dohodnutej práce: 10 hodín týždenne

3.
Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú určitú od 01.08.2010 do 31.03.2011.

4.
Za vykonanú prácu zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu vo výške 200,- EUR mesačne.
Odmena je splatná pozadu za mesačné obdobie najneskôr do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a bude sa vyplácať vo výplatných termínoch vopred dohodnutých s bankou na príslušný kalendárny rok.
Výplatný termín 15. deň v kalendárnom mesiaci.

5.
Zamestnanec je povinný vykonávať prácu osobne, zodpovedne a riadne, dodržiavať podmienky dohodnuté v tejto dohode, dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím.

6.
Zamestnanec sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o výrobných, hospodárskych a iných skutočnostiach a osobných údajoch, o ktorých sa dozvedel pri plnení pracovnej úlohy, ktoré v záujme zamestnávateľa majú byť utajené, a nekonať v rozpore s jeho oprávnenými záujmami.

7.
Zamestnávateľ sa zaväzuje zamestnancovi vytvoriť pracovné podmienky zabezpečujúce riadne a bezpečné vykonávanie práce a oboznámil zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanie jeho práce, najmä s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia.

8.
Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere a zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

9.
Ostatné práva a povinnosti, ktoré pre zamestnávateľa a zamestnanca vyplývajú z tejto dohody sa riadia ustanoveniami zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov a ďalšími predpismi upravujúcimi pracovno-právne vzťahy v znení ich neskorších predpisov.

10.
Táto dohoda o pracovnej činnosti sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom zamestnávateľ dostane 1 exemplár a zamestnanec 1 exemplár. Obidve zmluvné strany podpisujú túto dohodu ako dôkaz súhlasu s jej obsahom.

V Bratislave, dňa 28.07.2010

Mária Vážna
zamestnanec
Miroslav Pekný
Základná škola s materskou školou Bratislava
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Pracovno-právne vzťahy sú upravované rôznymi formami dohôd a zmlúv. Jednou z nich je aj dohoda o pracovnej činnosti, v rámci ktorej je možné dohadovať rôzne formy činnosti. Ponúkaný vzor predstavuje Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktorá upravuje príležitostnú činnosť zamestnanca u zamestnávateľa. Dohoda o pracovnej činnosti však môže mať rôzny obsah, ktorý závisí vždy od zamestnávateľa. Dohoda o pracovnej činnosti je však, ako to býva aj v prípade ostatných zmlúv a dohôd, vždy podpisovaná oboma zmluvnými stranami, ktoré svojimi podpismi potvrdzujú súhlas s jej obsahom.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa